MÕISTED

Jäätmed – mis tahes mingisse jäätmekategooriasse kuuluv vallasasi või kinnistatud laev, mille valdaja on ära visanud, kavatseb seda teha või on kohustatud seda tegema.

Jäätmekategooriad

- tootmis- ja tarbimisjäägid;
- praaktooted;
- tooted, mille kasutustähtaeg on lõppenud;
- materjalid, mis on maha voolanud, riknenud või mõne õnnetusjuhtumi tõttu kahjustunud, kaasa arvatud materjalid, seadmed või muud esemed, mis on õnnetusjuhtumi tagajärjel saastunud;
- materjalid, mis on saastunud või kõlbmatuks muutunud sihipärase tegevuse tagajärjel, nagu puhastusjäägid, pakkimismaterjalid, mahutid;
- kasutamiskõlbmatud päraldised, nagu tühjad patareid, kasutatud katalüsaatorid;
- ained, mis ei toimi enam nõutaval tasemel, nagu saastunud happed, lahustid, kasutatud karastussoolad;
- tööstusprotsessijäägid, nagu räbud, destillatsioonijäägid;
- saastetõrje- ja puhastusprotsessijäägid, nagu skraberisetted, kottfiltritolm, kasutatud filtrid;
- metallide töötlemise ja viimistlemise jäägid, nagu treilaastud, valtsimistagi;
- toorme kaevandamise ja töötlemise jäägid, nagu kaevandamisjäägid, naftatootmisel tekkinud muda;
- rikutud materjalid, nagu PCB-ga saastatud õli;
- kõik materjalid, ained või tooted, mille kasutamine on keelatud;
- tooted, millele valdaja ei leia edasist kasutamist, nagu põllumajanduses, olmes, kontorites, kauplustes või töökodades ära visatud vallasasjad;
- reostatud pinnase puhastamisel tekkinud saastunud materjalid, ained või tooted;
- kõik materjalid, ained või tooted, mida ei hõlma ülalloetletud kategooriad
.

Jäätmekäitlus – jäätmete kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kõrvaldamine.

Jäätmeluba – õigus jäätmekäitlustegevuseks või jäätmete tekitamiseks Jäätmeseaduse §-s 75 (RT I 2004, 9, 52) nimetatud tegevusvaldkondades ning määrab selle õiguse realiseerimise tingimused. Jäätmeloa annab jäätmeloa taotleja tegevuskohajärgne keskkonnateenistus.

Jäätmeluba on vaja:

- jäätmete kõrvaldamiseks;
- jäätmete taaskasutamiseks;
- ohtlike jäätmete kogumiseks või veoks;
- teiste isikute tekitatud ja üleantud metallijäätmete kogumiseks või veoks, välja arvatud pakendiaktsiisi seaduse (RT I 1997, 5/6, 31; 1999, 54, 583; 2000, 59, 381; 2001, 88, 531; 2003, 88, 591) alusel maksustatava metallist joogipakendi kogumiseks või veoks, jäätmete edasise kaubandusvahendamise või taaskasutamise eesmärgil;
- kohaliku omavalitsuse organi korraldatud jäätmeveoks;
- olmejäätmeveoks majandus- või kutsetegevusena.

Jäätmete tekitamiseks on jäätmeloa omamine kohustuslik tegutsemisel järgmistes valdkondades:

- elektri, soojuse, kütuse või koksi tootmine;
- vedelkütuse või gaasilise kütuse rafineerimine või tahke kütuse utmine;
- metallide tootmine või töötlemine;
- mineraalsete materjalide töötlemine;
- keemiatööstus;
- tselluloosi-, paberi- või tekstiilitööstus või nahaparkimine;
- toiduainetööstus;
- loomakasvatus;
- pinnatöötlus või -viimistlus orgaaniliste lahustite abil;
- vineeri või puitkiudplaatide tootmine;
- grafiidi (tempersüsi) ja elektrografiidi tootmine põletamise või grafiidistamise teel;
- maavara kaevandamine või rikastamine;
- puidutööstus;
- ohtliku kemikaali, sealhulgas kütuse ladustamine.

Jäätmete teke – ettevõttes (käitises) aruandeperioodi jooksul tootmis- või muu tegevuse tulemusena tekkinud jäätmed, sh teistelt isikutelt kogutud jäätmed.

Ohtlikud jäätmed – jäätmed, mis kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale. Jäätmed klassifitseeritakse ohtlikuks vastavalt Euroopa jäätmeloendil põhineva jäätmeliikide ja ohtlike jäätmete nimistule (kinnitatud 24. novembril 1998 Vabariigi Valitsuse määrusega nr 263).

METOODIKA

Andmed jäätmeloaga ning jäätmekäitluse ja kogumisega tegelevate ettevõtete osas pärinevad Keskkonnateabe Keskusest.

Jäätmeteke majandustegevusalade lõikes jäätmeluba mitteomavates ettevõtetes on hinnatud Statistikaametis kasutades ettevõtete majandusandmete alusel tuletatud jäätmefaktoreid.

KLASSIFIKAATORID

Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK 2008)

EMTAK on kättesaadav Statistikaameti veebilehel http://www.stat.ee/ rubriigis "Metaandmed".

Jäätmete nimetus vastab Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse (EÜ) nr 2150/2002,25. november 2002, jäätmestatistika kohta, lisale III „Jäätmete statistikanomenklatuur“.

KONTAKTISIK

Eda Grüner
Majandus- ja keskkonnastatistika osakond
Tel 625 9307
eda.gryner@stat.ee

Uuendatud: 22.01.2014