MÕISTED

Jäätmedmis tahes mingisse jäätmekategooriasse kuuluv vallasasi või kinnistatud laev, mille valdaja on ära visanud, kavatseb seda teha või on kohustatud seda tegema.

Jäätmekategooriad

- tootmis- ja tarbimisjäägid;

- praaktooted;

- tooted, mille kasutustähtaeg on lõppenud;

- materjalid, mis on maha voolanud, riknenud või mõne õnnetusjuhtumi tõttu kahjustunud, kaasa arvatud materjalid, seadmed või muud esemed, mis on õnnetusjuhtumi tagajärjel saastunud;

- materjalid, mis on saastunud või kõlbmatuks muutunud sihipärase tegevuse tagajärjel, nagu puhastusjäägid, pakkimismaterjalid, mahutid;

- kasutamiskõlbmatud päraldised, nagu tühjad patareid, kasutatud katalüsaatorid;

- ained, mis ei toimi enam nõutaval tasemel, nagu saastunud happed, lahustid, kasutatud karastussoolad;

- tööstusprotsessijäägid, nagu räbud, destillatsioonijäägid;

- saastetõrje- ja puhastusprotsessijäägid, nagu skraberisetted, kottfiltritolm, kasutatud filtrid;

- metallide töötlemise ja viimistlemise jäägid, nagu treilaastud, valtsimistagi;

- toorme kaevandamise ja töötlemise jäägid, nagu kaevandamisjäägid, naftatootmisel tekkinud muda;

- rikutud materjalid, nagu PCB-ga saastatud õli;

- kõik materjalid, ained või tooted, mille kasutamine on keelatud;

- tooted, millele valdaja ei leia edasist kasutamist, nagu põllumajanduses, olmes, kontorites, kauplustes või töökodades ära visatud vallasasjad;

- reostatud pinnase puhastamisel tekkinud saastunud materjalid, ained või tooted;

- kõik materjalid, ained või tooted, mida ei hõlma ülalloetletud kategooriad.

Jäätmekäitlus jäätmete kogumine, vedamine, taaskasutamine ja kõrvaldamine.

Jäätmeluba õigus jäätmekäitlustegevuseks või jäätmete tekitamiseks Jäätmeseaduse §-s 75 (RT I 2004, 9, 52) nimetatud tegevusvaldkondades ning määrab selle õiguse realiseerimise tingimused. Jäätmeloa annab jäätmeloa taotleja tegevuskohajärgne keskkonnateenistus.

Jäätmeluba on vaja:

- jäätmete kõrvaldamiseks;

- jäätmete taaskasutamiseks;

- ohtlike jäätmete kogumiseks või veoks;

- teiste isikute tekitatud ja üleantud metallijäätmete kogumiseks või veoks, välja arvatud pakendiaktsiisi seaduse (RT I 1997, 5/6, 31; 1999, 54, 583; 2000, 59, 381; 2001, 88, 531; 2003, 88, 591) alusel maksustatava metallist joogipakendi kogumiseks või veoks, jäätmete edasise kaubandusvahendamise või taaskasutamise eesmärgil;

- kohaliku omavalitsuse organi korraldatud jäätmeveoks;

- olmejäätmeveoks majandus- või kutsetegevusena.

Jäätmete tekitamiseks on jäätmeloa omamine kohustuslik tegutsemisel järgmistes valdkondades:

- elektri, soojuse, kütuse või koksi tootmine;

- vedelkütuse või gaasilise kütuse rafineerimine või tahke kütuse utmine;

- metallide tootmine või töötlemine;

- mineraalsete materjalide töötlemine;

- keemiatööstus;

- tselluloosi-, paberi- või tekstiilitööstus või nahaparkimine;

- toiduainetööstus;

- loomakasvatus;

- pinnatöötlus või -viimistlus orgaaniliste lahustite abil;

- vineeri või puitkiudplaatide tootmine;

- grafiidi (tempersüsi) ja elektrografiidi tootmine põletamise või grafiidistamise teel;

- maavara kaevandamine või rikastamine;

- puidutööstus;

- ohtliku kemikaali, sealhulgas kütuse ladustamine.

Jäätmete eksport – välisriikidesse eksporditud (Eestist väljaveetud) jäätmekogused.

Jäätmete kogus aasta algul – ettevõtte (käitise) vaheladudes olevad, edasisele käitlemisele suunamist või üleandmist ootavad jäätmekogused aruandeperioodi (aasta) algul.

Jäätmete kogus aasta lõpus – ettevõtte (käitise) vaheladudes olevad, edasisele käitlemisele suunamist või üleandmist ootavad jäätmekogused aruandeperioodi (aasta) lõpul.

Jäätmete kõrvaldamine – jäätmete keskkonda viimiseks või selle ettevalmistamiseks tehtav toiming.

Jäätmete muu väljaminek – muu väljaminek, sh looduslikest protsessidest tingitud jäätmekoguse vähenemine – kuivamine, osaline lagunemine jms.

Jäätmete taaskasutamine – jäätmekäitlustoiming, millega jäätmed või neis sisalduv aine või materjal võetakse kasutusele toodete valmistamisel, töö tegemisel või energia tootmisel, või seda ettevalmistav tegevus.

Jäätmete teke – ettevõttes (käitises) aruandeperioodi jooksul tootmis- või muu tegevuse tulemusena tekkinud jäätmed, sh teistelt isikutelt kogutud jäätmed.

Jäätmete töötlemine – jäätmete  mehaaniline, termiline, keemiline või bioloogiline mõjutamine, kaasa arvatud sortimine ja pakendamine, mis muudab jäätmete omadusi eesmärgiga vähendada jäätmete kogust või ohtlikkust, hõlbustada nende käitlemist või kõrvaldamist või tõhustada nende taaskasutamist. Jäätmete töötlemiseks ei loeta nende kokkupressimist jäätmete mahu vähendamise eesmärgil, nagu vedamisel või ladestamisel prügilasse.

Vabariigi Valitsuse määrusega on kehtestatud kord jäätmete liigitamiseks ohtlike jäätmete hulka, lähtudes jäätmete päritolust, koostisest, ohtlike ainete kemikaaliseaduse (RT I 1998, 47, 697; 1999, 45, 512; 2002, 53, 336; 61, 375; 63, 387; 2003, 23, 144; 51, 352; 75, 499; 88, 591) mõttes sisaldusest.

Ohtlikud jäätmed – jäätmed, mis kahjuliku toime tõttu võivad olla ohtlikud tervisele, varale või keskkonnale.

Prügila – jäätmekäitluskoht, kus jäätmed ladestatakse maa peale või maa alla, kaasa arvatud jäätmekäitluskoht, kuhu jäätmetekitaja ladestab jäätmed tekkekohal (käitisesisene prügila), ja jäätmekäitluskoht, mida kasutatakse püsivalt jäätmete vaheladustamiseks vähemalt aasta vältel.

Teistele antud jäätmed – Eestis asuvatele isikutele üle antud jäätmekogused, sh füüsilistele isikutele (elanikkonnale) taaskasutamiseks müüdavad jäätmed, mille käitlemiseks jäätmeluba ei vajata.

METOODIKA

Andmed on saadud jäätmeloaga ning jäätmekäitluse ja kogumisega tegelevatelt ettevõtetelt. Nende ettevõtete ring kujuneb välja maakondade keskkonnateenistuste otsuste alusel.

Andmed pärinevad Keskkonnaministeeriumi Tehno- ja Infokeskusest.

KLASSIFIKAATORID

Jäätmete nimetus vastab Vabariigi Valitsuse 6. aprilli 2004. a määruses nr 102 “Jäätmete, sealhulgas ohtlike jäätmete nimistu” (RT I 2004, 23, 155) toodud loetelule.

Euroopa jäätmeloendil põhinev jäätmeliikide ja ohtlike jäätmete nimistu (EJL)

Vabariigi Valitsuse 24. novembri 1998 määrus nr 263 (RT I 1998, 103, 1705).


Tabelis esitatud jäätmeliikide ja ohtlike jäätmete nimistu


01 00 00

Maavarade ja maa-ainese uuringutel, kaevandamisel, rikastamisel ja edasisel töötlemisel tekkinud jäätmed

01 01 00

Maavarade kaevandamisjäätmed

01 02 00

Maavarade rikastamisel tekkinud jäätmed

01 04 00

Mittemaaksete maavarade muul füüsikalisel ja keemilisel töötlemisel tekkinud jäätmed

02 00 00

Põllumajandus-, aiandus-, jahindus-, kalapüügi- ja vesiviljelussaaduste toormetootmis-, toiduvalmistamis- ja töötlemisjäätmed

02 01 00

Toormetootmisel tekkinud jäätmed

02 02 00

Liha, kala ja muude loomsete toiduainete valmistamisel ja töötlemisel tekkinud jäätmed

02 03 00

Puuvilja, köögivilja, teravilja, toiduõli, kakao, kohvi, tee ja tubaka töötlemisel ning valmistamisel ja konservide tootmisel tekkinud jäätmed

02 05 00

Piimatööstusjäätmed

02 06 00

Pagari- ja kondiitritööstuse jäätmed

02 07 00

Alkohoolsete ja alkoholivabade jookide (v.a kohvi, tee ja kakao) tootmisel ning valmistamisel tekkinud jäätmed

03 00 00

Puidu töötlemisel ning paberi, kartongi, tselluloosi, plaatide ja mööbli valmistamisel tekkinud jäätmed

03 01 00

Puidu töötlemisel ning plaatide ja mööbli valmistamisel tekkinud jäätmed

03 02 00

Puidukaitseainejäätmed

03 03 00

Tselluloosi, paberi ja kartongi tootmisel ja töötlemisel tekkinud jäätmed

04 00 00

Naha- ja tekstiilitööstusjäätmed

04 01 00

Nahatööstusjäätmed

04 02 00

Tekstiilitööstusjäätmed

05 00 00

Nafta ja õli rafineerimisel ning fraktsioneerimisel, maagaasi puhastamisel ja kivisöe ning põlevkivi utmisel tekkinud nafta ja õli rafineerimisel ning fraktsioneerimisel, maagaasi puhastamisel ja kivisöe ning põlevkivi utmisel tekkinud jäätmed

05 01 00

Õlised setted ja tahked jäätmed

05 02 00

Õlivabad setted ja tahked jäätmed

05 06 00

Kivisöe ja põlevkivi utmisel tekkinud jäätmed

05 07 00

Maagaasi ning kivisöe ja põlevkiviutmisel tekkinud gaasi puhastusjäätmed

05 08 00

Õli regenereerimisjäätmed

06 00 00

Anorgaanilistes keemiaprotsessides tekkinud jäätmed

06 01 00

Happelised jääklahused

06 02 00

Aluselised jääklahused

06 03 00

Soola- ja soolalahusejäätmed

06 04 00

Metalle sisaldavad jäätmed

06 05 00

Reovee kohtpuhastussetted

06 06 00

Väävliühendite keemilisel töötlemisel (tootmine ja muundamine) ja väävlitustamisel tekkinud jäätmed

06 12 00

Katalüsaatorite tootmisel, kasutamisel ja regenereerimisel tekkinud jäätmed

06 13 00

Muudes anorgaanilistes keemiaprotsessides tekkinud jäätmed

07 00 00

Orgaanilistes keemiaprotsessides tekkinud jäätmed

07 01 00

Orgaaniliste põhikemikaalide valmistamisel, segude koostamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed

07 02 00

Plasti, sünteetilise kummi ja tehiskiu valmistamisel, segude koostamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed

07 03 00

Orgaaniliste värvainete ja pigmentide valmistamisel, segude koostamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed (v.a 06 11 00)

07 05 00

Ravimite valmistamisel, segude koostamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed

07 06 00

Rasvade, määrete, seepide, puhastusvahendite, desinfitseerimis- ning kosmeetikavahendite valmistamisel, segude koostamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed

07 07 00

Peenkemikaalide ja nimistus mujal määramata keemiatoodete valmistamisel, segude koostamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed

08 00 00

Pinnakatete (värvide, lakkide ja klaasjate emailide), liimide, hermeetikute ja trükivärvide valmistamisel, segude koostamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed

08 01 00

Värvide ja lakkide valmistamisel, segude koostamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed

08 03 00

Trükivärvide valmistamisel, segude koostamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed

08 04 00

Liimide ja hermeetikute (sh veekindlust tõstvad ained) valmistamisel, segude koostamisel, jaotamisel ja kasutamisel tekkinud jäätmed

09 00 00

Fotograafiajäätmed

09 01 00

Fotograafiajäätmed

10 00 00

Termilistes protsessides tekkinud anorgaanilised jäätmed

10 01 00

Jõujaamades ja muudes põletusseadmetes tekkinud jäätmed (v.a 19 00 00)

10 02 00

Raua- ja terasetootmisjäätmed

10 08 00

Muude mittemustmetallide termilises metallurgias tekkinud jäätmed

10 09 00

Mustmetallide valujäätmed

10 10 00

Mittemustmetallide valujäätmed

10 11 00

Klaasi ja klaastoodete valmistamisel tekkinud jäätmed

10 12 00

Keraamikatoodete, telliste, katusekivide ja ehitustoodete valmistamisel tekkinud jäätmed

10 13 00

Tsemendi, lubja, krohvisegu ning nendest tehtud toodete valmistamisel tekkinud jäätmed

11 00 00

Metallide töötlemisel ja pinnakatmisel, mittemustmetallide hüdrometallurgias tekkinud metalle sisaldavad anorgaanilised jäätmed

11 01 00

Metallide töötlemisel ja pinnakatmisel (näit galvaanikaprotsessides, tsinkimisel, peitsimisel, söövitamisel, fosfaatimisel, leeliselisel rasvaärastusel) tekkinud vedeljäätmed ja setted

11 03 00

Karastusprotsessides tekkinud setted ja tahked jäätmed

11 04 00

Muud metalle sisaldavad nimistus mujal määramata jäätmed

12 00 00

Metallide ja plastide mehaanilisel vormimisel ja pinnatöötlemisel tekkinud jäätmed

12 01 00

Mehaanilisel vormimisel (k.a sepistamine, keevitamine, puurimine, pressimine, tõmbamine, treimine, lõikamine ja viilimine) tekkinud jäätmed

12 02 00

Mehaanilisel pinnatöötlemisel (liivjugapuhastus, lihvimine, hoonimine, soveldamine, poleerimine) tekkinud jäätmed

12 03 00

Rasva vesi- ja aurärastamisel tekkinud jäätmed (v.a 11 00 00)

13 00 00

Õlijäätmed (v.a toiduõlid, 05 00 00 ja 12 00 00)

13 01 00

Heithüdraulikaõlid ja -pidurivedelikud

13 02 00

Mootori-, käigukasti- ja määrdevanaõlid

13 03 00

Isolatsiooni- ja soojusvahetusvanaõlid ning muud heitvedelikud

13 04 00

Pilsivesi

13 05 00

Õlieraldijäätmed

13 06 00

Nimistus mujal määramata õlijäätmed

14 00 00

Lahustitena kasutatud orgaaniliste ainete jäätmed (v.a 07 00 00 ja 08 00 00)

14 01 00

Metallide rasvaärastus- ja masinahooldusjäätmed

14 02 00

Tekstiili puhastamisel ja loodussaaduste rasvaärastamisel tekkinud jäätmed

14 03 00

Elektroonikatööstusjäätmed

14 04 00

Jahutusvedeliku- ja vahu/aerosoolikandegaasijäätmed

14 05 00

Lahustite ja jahutusvedelike regenereerimisel tekkinud jäätmed (põhjasetted)

15 00 00

Pakend; nimistus mujal määramata absorbendid, puhastuskaltsud, filtrimaterjalid ja kaitseriietus

15 01 00

Pakend

15 02 00

Absorbendid, puhastuskaltsud, filtrimaterjalid ja kaitseriietus

16 00 00

Nimistus mujal määramata jäätmed

16 01 00

Kasutuselt kõrvaldatud sõidukid

16 02 00

Kasutuselt kõrvaldatud aparaadid ja purustusjäägid

16 03 00

Praaktootepartiid

16 05 00

Pakendis kemikaalid ja mahutigaasid

16 06 00

Patareid ja akud

16 07 00

Veo- ja säilitusmahutite puhastusjäätmed (v.a 05 00 00 ja 12 00 00)

17 00 00

Ehitus- ja lammutusjäätmed (k.a teedeehitus)

17 01 00

Betoon, tellised, plaadid, keraamikatooted ja kipsil põhinevad materjalid

17 02 00

Puit, klaas ja plast

17 03 00

Asfalt, tõrv ja tõrvasaadused

17 04 00

Metallid (k.a sulamid)

17 05 00

Pinnas ja süvenduspinnas

17 06 00

Isolatsioonimaterjalid

17 07 00

Ehitus- ja lammutusjäätmesegu

18 00 00

Inimeste ja loomade tervishoiul ja/või sellega seonduvatel uuringutel tekkinud jäätmed (v.a tervishoiuga otseselt mitteseotud köögi- ja sööklajäätmed)

18 01 00

Inimeste sünnitushooldel, haiguste diagnoosimisel, ravimisel või nende ärahoidmisel tekkinud jäätmed

18 02 00

Loomahaiguste uurimisel, diagnoosimisel, ravimisel või ärahoidmisel tekkinud jäätmed

19 00 00

Jäätmekäitlusettevõtete, ettevõtteväliste reoveepuhastite ja veevärgijäätmed

19 01 00

Olmejäätmete või samalaadsete kaubandus-, tööstus- ja ametiasutuste jäätmete põletamisel või pürolüüsil tekkinud jäätmed

19 02 00

Tööstusjäätmete spetsiifilisel füüsikalis-keemilisel töötlemisel (näit kroomiärastus, tsüaniidi ärastus, neutraliseerimine) tekkinud jäätmed

19 03 00

Stabiliseeritud/tahkestatud jäätmed

19 04 00

Klaasistatud jäätmed ja jäätmed klaasistamisprotsessidest

19 08 00

Reoveepuhastites tekkinud nimistus mujal määramata jäätmed

19 09 00

Joogivee või tööstusvee ettevalmistamisel tekkinud jäätmed

19 98 00

Ohtlike jäätmete põlemisel, pürolüüsil või muul termilisel töötlemisel tekkinud jäätmed

20 00 00

Olmejäätmed ja samalaadsed kaubandus-, tööstus- ja ametiasutusejäätmed, k.a liigiti kogutud jäätmed

20 01 00

Liigiti kogutud jäätmed

20 02 00

Aia- ja pargijäätmed (k.a kalmistujäätmed)

20 03 00

Muud olmejäätmed

 

VEEL TEEMA KOHTA

Keskkond. Environment. Aastakogumik

Keskkond arvudes. Environment in Figures. Taskuteatmik

KONTAKTISIK

Eda Grüner

Majandus- ja keskkonnastatistika osakond

Tel 625 9307

eda.gryner@stat.ee

Uuendatud: 22.01.2014