MÕISTED

Investeeringud materiaalsesse põhivarasse ja kinnisvarainvesteeringud – kogu põhivarale tehtud kulu, mis oluliselt pikendab vara kasulikku tööiga, suurendab tootmispotentsiaali, parandab toodangu kvaliteeti või vähendab tootmiskulu. Põhivara on vara, mida kasutatakse toodete tootmisel, teenuste osutamisel või halduseesmärkidel pikema ajavahemiku jooksul, tavaliselt kauem kui aasta. Materiaalse põhivara objekti kasutusea ja väärtuse rahasumma alampiiri määrab ettevõte ise ja fikseerib need raamatupidamise sise-eeskirjas. Kinnisvarainvesteering on kinnisvaraobjekt, millega tahetakse eelkõige teenida renditulu, suurendada objekti väärtust või täita mõlemat eesmärki; seda ei kasutata toodete või teenuste tootmisel, halduseesmärgil ega müügiks tavapärase majandustegevuse käigus.

Jooksevhinnad – kaupade ja teenuste hinnad aruandeperioodil.

Kapitalirent – rendileping, mille puhul materiaalse vara omandiõigusega seotud riskid ja tulu kanduvad olulises osas üle rentnikule; aruandeperioodil sõlmitud kapitalirendilepinguga omandatud materiaalse vara lepingujärgne koguväärtus ilma intressita.

Müügitulu – nii põhi- kui ka kõrvaltegevusena valmistatud toodete, osutatud teenuste ja edasimüügi eesmärgil soetatud kaupade müügist saadud või saadaolev tulu, mis ei hõlma käibemaksu ega aktsiise. Müügitulu võrdub saadud või saadaoleva tasuga ja seda arvestatakse tekkepõhiselt. Müügimomendiks loetakse omandiõiguse ostjale üleminekut.

Müügitulusse arvestatakse ka taara ja pakkematerjali maksumus, samuti komisjoni- ja agendilepingute teenustasud (komisjonitasud).

Müügitulu ei sisalda

- põhivara müügitulu;

- muud äritulu (põhivara likvidee­rimistulu, trahvi- ja viivisetulu, kasum ostjate ja tarnijate valuutakursi muutustest ja aegunud kredi­toorsetest võlgnevustest, aruandeperioodil selgunud eelmiste aastate tulu, saadud annetused jms);

- finants- ega erakorralist tulu;

- riigi- ja kohalikust eelarvest või Euroopa Liidu institutsioonidelt saadud dotatsioone (tegevuskulude sihtfinantseerimine);

- käibemaksukohustuslasel käibemaksu;

- tootjaettevõttel ja aktsiisilaopidajal aktsiise;

- teiste nimel sissenõutud summasid (komisjoni- ja agendilepingud).

Palk – tasu, mida tööandja arvestab töötajatele aruandeperioodil tehtud töö eest.

Sotsiaalmaksed – sotsiaal-, ravikindlustus- ja töötuskindlustusmakse, mida tööandja arvestab kooskõlas seadustega.

Tööga hõivatud isikud – kõigi ettevõttes töötavate isikute arv, olenemata töönädala pikkusest.

Tööga hõivatud isikute hulka kuuluvad

- ettevõttes töötavad omanikud ja nende tasuta töötavad pereliikmed;

- täis- või osaajaga töötajad, kes on töö eest tasu saajate nimekirjas;

- isikud, kes töötavad väljaspool ettevõtet (turus­tuspersonal jt), kuid kuuluvad ettevõtte töötajate koosseisu ja on töö eest tasu saajate nimekirjas;

- ajutiselt töölt puuduvad isikud (haiguslehel, tasulisel puhkusel või õppepuhkusel olijad, streikijad jt);

- hooajatöötajad, praktikandid (õpipoisid) ja kodustöötajad, kes on töö eest tasu saajate nimekirjas;

- töövõtulepinguga töötavad isikud.

Tasuta töötavad pereliikmed on isikud, kes elavad koos ettevõtte omanikuga ja töötavad ettevõttes regulaarselt, kuid nendega ei ole sõlmitud töölepingut ja nad ei saa tehtud töö eest tasu. See kategooria hõlmab ainult neid isikuid, kes ei ole mõnes teises ettevõttes põhikohaga töö eest tasu saajate nimekirjas.

Tööga hõivatud isikute hulka ei kuulu teiste ettevõtete töötajad, kes tegutsevad kõnesolevas ettevõttes, täites selle tellimusi, ega pikka aega töölt puuduvad isikud (lapsehoolduspuhkusel ja ajateenistuses viibijad jt).

Tööga hõivatud isikute arvu mõõdetakse kvartalikeskmisena.

Tööjõukulu – palk ja sotsiaalmaksed.

Töötatud tunnidtäis- ja osaajaga töötajate tegelikult välja töötatud tunnid, k.a ületunnid. Siia ei kuulu tasustatud tunnid, mille kestel tegelikult ei ole töötatud (puhkuse ja haiguse aeg jm). Kui tegelikult töötatud tundide täpne arv ei ole teada, võib seda määrata hinnanguliselt, tuginedes arvatavale töötundide arvule.

Varud – ostetud tooraine ja materjal, lõpeta­mata toodang, valmis­toodang, ostetud kaubad müügiks, tarni­jatele tehtud ette­maksed varude eest. Varusid hinnatakse tegelikus soetushinnas või tootmisomahinnas ja kajastatakse muutusena (varud perioodi lõpul – varud perioodi alguses).

 

VALEMID

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METOODIKA

Statistiline üksus

Statistiline üksus on ettevõte. Ettevõte koosneb ühest või mitmest äriühingust (aktsiaseltsist, osaühingust, usaldusühingust, täisühingust, tulundusühistust) või välismaa äriühingu filiaalist või füüsilisest isikust ettevõtjast. Ettevõtluse lühiajastatistikas käsitletakse ainult 20 või enama hõivatuga välismaa äriühingu filiaale ja füüsilisest isikust ettevõtjaid.

Üldkogum

Üldkogumi moodustavad ettevõtted, mis on kantud Äriregistri andmete alusel koostatud majanduslikult aktiivsete ettevõtete nimekirja ehk statistilisse profiili. Vastavalt rahvamajanduse arvepidamise süsteemi metoodikale on üldkogumist välja arvatud mitteturutootjatest ettevõtted, näiteks maismaatransporditeenuseid (EMTAK 491, 493), haiglaraviteenuseid (EMTAK 861) ja hooldusraviteenuseid (EMTAK 871) osutavad riigi ja kohaliku omavalitsuse ettevõtted, riigi kinnisvaraalase tegevusega tegelevad (EMTAK 682) jms ettevõtted, mis osutavad teenuseid riigi eesmärkide täitmiseks ja seetõttu käsitletakse neid valitsemissektori üksustena.

Valim

Majandustegevuse andmeid kogutakse valikuuringu meetodil, kasutades kihistatud lihtsat juhuslikku valikut. Üldkogum stratifitseeritakse ettevõtte tegevusala ja tööga hõivatute arvu järgi.

Ettevõtted on jaotatud peamiste tegevusalade kaupa Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) järgi. EMTAK on välja töötatud Euroopa Liidu tegevusalade klassifikaatori NACE Rev. 2 (Statistical Classification of Economic Activities in the European Community) alusel.

Tööga hõivatute arvu põhjal kuulusid vaatluse alla kõik vähemalt 20 hõivatuga ettevõtted. Väikeettevõtete (1–19 hõivatut) hulgast tehti tegevusalade ja tööga hõivatute arvu gruppide kaupa lihtne juhuslik valik.

Valikuuringuga kogutud andmete põhjal hinnati üldkogumi näitajaid.

Vastanud

Vastanute hulka olid arvatud nii need ettevõtted, kes saatsid aruande, kui ka ettevõtted, kes teatasid, et nad polnud aruandeperioodil finantsmajanduslikult aktiivsed.

Konfidentsiaalsus

Riikliku statistika tegemiseks kogutud andmete levitamisel lähtutakse riikliku statistika seaduse §-des 34 ja 35 sätestatud nõuetest.

KLASSIFIKAATORID

Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK 2008)

 

A01

Taime- ja loomakasvatus, jahindus ja neid teenindavad tegevusalad

A02

Metsamajandus ja metsavarumine

A03

Kalapüük ja vesiviljelus

B

Mäetööstus

C

Töötlev tööstus

C10

..toiduainete tootmine

C101

....liha töötlemine ja säilitamine ning lihatoodete tootmine

C102

....kala, vähilaadsete ja limuste töötlemine ja säilitamine

C103

....puu- ja köögivilja töötlemine ja säilitamine

C104

....taimse ja loomse õli ja rasva tootmine

C105

....piimatoodete tootmine

C106

....jahu ja tangainete, tärklise ja tärklisetoodete tootmine

C107

....pagari- ja makarontoodete tootmine

C108

....muude toiduainete tootmine

C109

....valmis loomasööda tootmine

C11

..joogitootmine

C13

..tekstiilitootmine

C14

..rõivatootmine

C15

..nahatöötlemine ja nahktoodete tootmine

C16

..puidutöötlemine, puit- ja korktoodete, punutiste tootmine, v.a mööbel

C17

..paberi ja pabertoodete tootmine

C18

..trükindus ja salvestiste paljundus

C19

..koksi ja puhastatud naftatoodete tootmine

C20

..kemikaalide ja keemiatoodete tootmine

C21

..põhifarmaatsiatoodete ja ravimpreparaatide tootmine

C22

..kummi- ja plasttoodete tootmine

C23

..muude mittemetalsetest mineraalidest toodete tootmine

C24

..metallitootmine

C25

..metalltoodete tootmine, v.a masinad ja seadmed

C26

..arvutite, elektroonika- ja optikaseadmete tootmine

C27

..elektriseadmete tootmine

C28

..mujal liigitamata masinate ja seadmete tootmine

C29

..mootorsõidukite, haagiste ja poolhaagiste tootmine

C30

..muude transpordivahendite tootmine

C31

..mööblitootmine

C32

..muu tootmine

C33

..masinate ja seadmete remont ja paigaldus

D

Elektrienergia, gaasi, auru ja konditsioneeritud õhuga varustamine

E

Veevarustus; kanalisatsiooni, jäätme- ja saastekäitlus

E38

..jäätmekogumine, -töötlus ja -kõrvaldus; materjalide taaskasutusele võtmine

E383

....materjalide taaskasutusele võtmine

E39

..saastekäitlus ja muud jäätmekäitlustegevused

F

Ehitus

G

Hulgi- ja jaekaubandus; mootorsõidukite ja mootorrataste remont

G45

..mootorsõidukite ja mootorrataste hulgi- ja jaemüük ning remont

G451+453+454

....mootorsõidukite, nende osade ja lisaseadmete müük

G452

....mootorsõidukite hooldus ja remont

G46

..hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad

G461

....hulgimüük vahendustasu või lepingu alusel

G462

....põllumajandustoorme ja elusloomade hulgimüük

G463

....toidukaupade, jookide ja tubakatoodete hulgimüük

G464

....kodutarvete hulgimüük

G465

....info- ja sidetehnika hulgimüük

G466

....muude masinate, seadmete ja lisaseadmete hulgimüük

G467

....muu spetsialiseeritud hulgimüük

G469

....spetsialiseerimata hulgikaubandus

G47

..jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad

G4711

....jaemüük spetsialiseerimata kauplustes (domineerivad toidukaubad ja joogid)

G4719

....jaemüük muudes spetsialiseerimata kauplustes

G472

....toidukaupade, jookide ja tubakatoodete jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

G473

....mootorikütuse jaemüük spetsialiseeritud kauplustes

G4743+4752+4754+4759+4763

....majatarvete, kodumasinate, rauakaupade ja ehitusmaterjali müük

G4751+4771+4772

....tekstiiltoodete, röivaste, jalatsite ja nahktoodete müük

G4773+4774+4775

....farmaatsia- ja meditsiinikaupade, kosmeetika ja tualetitarvete müük

G4741+4742+4753+4761+4762+4764 +4765+4776+4777+4778

....jaemüük muudes spetsialiseeritud kauplustes

G4791

....jaemüük posti või interneti teel

G4779+4781+4782+4789+4799

....kasutatud kaupade jaemüük kauplustes, jaemüük kioskites ja turgudel, otsemüük

H

Veondus ja laondus

H49

..maismaaveondus ja torutransport

H491+492

..raudteevedu

H493+494

..muu maismaavedu

H50

..veetransport

H51

..õhutransport

H52

..laondus ja veondust abistavad tegevusalad

H53

..posti- ja kulleriteenistus

I

Majutus ja toitlustus

I55

..majutus

I56

..toidu ja joogi serveerimine

J

Info ja side

J58

..kirjastamine

J59

..kino-, videofilmide, telesaadete tootmine; helisalvestiste, muusika kirjastamine

J60

..programmid ja ringhääling

J61

..telekommunikatsioon

J62

..prorgammeerimine, konsultatsioonid jms tegevused

J63

..infoalane tegevus

L

Kinnisvaraalane tegevus

M

Kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

M69

..juriidilised toimingud ja arvepidamine

M70

..peakontorite tegevus; juhtimisalane nõustamine

M71

..arhitekti- ja inseneritegevused; teimimine ja analüüs

M72

..teadus- ja arendustegevus

M73

..reklaamindus ja turu-uuringud

M74

..muu kutse-, teadus- ja tehnikaalane tegevus

M75

..veterinaaria

N

Haldus- ja abitegevused

N77

..rentimine ja kasutusrent

N78

..tööhõive

N79

..reisibüroode ja reisikorraldajate tegevus, reserveerimine jms tegevus

N80

..turvatöö ja juurdlus

N81

..hoonete ja maastike hooldus

N82

..büroohaldus, büroode ja muu äritegevuse abitegevused

P

Haridus

Q

Tervishoid ja sotsiaalhoolekanne

R

Kunst, meelelehutus ja vaba aeg

S95+96

Arvutite ning tarbeesemete ja kodutarvete parandus; muu teenindus

 

VEEL TEEMA KOHTA

Ettevõtlus. Business.

Eesti Statistika Kvartalikiri. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia

Eesti Statistika Kuukiri. Monthly Bulletin of Estonian Statistics (ilmus 2009. aastani)

Väljaande Ettevõtlus. Business eelkäijad on varasematel aastatel ilmunud kvartalibülletäänid:

Ettevõtete Finants­näitajad. Financial Statistics of Enterprises,

Investeeringud Põhivarasse. Investments in Fixed Assets,

Tööstus. Industry,

Kaubandus. Teenindus. Trade. Service Activities,

Kinnisvaratehingud.

MUU INFO

Ettevõtete majandusolukorda iseloomustava lühiajastatistika andmed on kogutud ettevõtete majandustegevust kajastava statistikatöö 20007 „Ettevõtete majandusnäitajad“ küsimustikuga „Majandustegevus“, hõlmates ainult kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvate äriühingute (ettevõtete) tegevust. Andmed on esitatud jooksevhindades. Eelarveliste asutuste ja organisatsioonide, mittetulundusühingute, sihtasutuste ega füüsilisest isikust ettevõtjate andmeid ei esitata, samuti finantsva­hendusettevõtete (EMTAK K) andmeid, sest neil on teistest ettevõtetest erinev kasumiaruande ja bilansi skeem.

KONTAKTISIK

Merike Sinisaar

Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond

Tel 625 9291

merike.sinisaar@stat.ee

 

Uuendatud:  29.08.2018