MÕISTED

EksportEestis toodetud kaupade väljavedu, välismaalt sisse toodud kaupade väljavedu (re-eksport), kaupade ajutine väljavedu nende töötlemiseks välisriigis, kaupade taasväljavedu pärast töötlemist Eestis ning välisriikide vee- ja õhusõidukite varude tarned. Ei hõlma transiiti ega teenuseid.

Extrastat (Extra-EC Trade Statistics) – süsteem andmete kogumiseks Euroopa Liidu väliste riikidega peetava kaubavahetuse kohta. Andmeid kogub Maksu- ja Tolliamet tollideklaratsioonidega ning kogutud andmed edastatakse Statistikaametile riikliku väliskaubandusstatistika koostamiseks.

Import – kaupade sissevedu Eestisse sisetarbimiseks ja välismaale edasimüügiks, taasväljaveo kohustusega ajutine sissevedu töötlemise eesmärgil ning taassissevedu pärast töötlemist väljaspool Eestit. Ei hõlma transiiti ega teenuseid.

Intrastat (Intra-EC Trade Statistics) – Euroopa Liidu liikmesriikide omavahelise kaubavahetuse kohta käivate andmete kogumise süsteem. Andmeid kogub Statistikaamet otse ettevõtetelt statistilise aruandega Intrastat. Intrastati aruandeid kauba lähetamise ja saabumise kohta peavad esitama need Eestis käibemaksukohustuslasena registreeritud ettevõtted, kelle käive ületab aruandeaastaks kehtestatud statistilise läve.

Kapitalikaubad – masinad ja seadmed, mida kasutatakse teiste kaupade tootmiseks, ning tööstuslikud transpordivahendid.

Põhikaubandussüsteem (special trade system) – väliskaubanduse arvestuse süsteem, mille puhul võetakse arvesse vabaringluse piiri ületavad kaubad.

Tarbekaubad – valmistooted ja lõpptarbimiseks mõeldud kaubad.

Vahetooted – pooltooted, vahesaadused ja tööstuslik tooraine.

METOODIKA

Statistika andmebaasis on avaldatud Intrastati ja Extrastati süsteemi kaudu kogutud andmed. Et andmete kogumise süsteemid erinevad üksteisest, tuleb väliskaubandusstatistika andmete kasutamisel arvestada järgmisi asjaolusid.

- Extrastati andmed põhinevad tollideklaratsioonidel ja hõlmavad peaaegu kogu kaubavahetust Euroopa Liidu (EL) väliste riikidega (nn kolmandad riigid). Vastamata jätmist ega muid andmekadusid tollideklaratsioonide puhul ei ole.

- Intrastati andmed põhinevad statistilistel aruannetel, mille esitamisest on vabastatud väiksema kaubavahetuskäibega ettevõtted. Samuti tuleb ette vastamata jätmist või hilinenud vastamisest tingitud andmekadu. Intrastati vaatlusest väljajääv osa ja vastamata jätmisest tingitud andmekaod asendatakse hinnangutega, mida korrigeeritakse lisainfo laekumisel. Hinnangud MPK koodidele on määratud KN-i ja MPK (ingl BEC) koodide vastavustabeli ning kogutud andmete põhjal.

Väliskaubandusstatistika tegemise süsteem muutus 2004. aastal, kui Eesti liitus EL-iga. Varem põhines kogu väliskaubandusstatistika tollideklaratsioonidel. Intrastati süsteemi kasutuselevõtu tõttu ei ole liitumiseelne ja -järgne väliskaubandusstatistika ei andmete kvaliteedi ega ka metoodiliste erinevuste tõttu üheselt võrreldav. Praegune väliskaubandusstatistika on lähedasem varasema põhikaubandussüsteemi järgi koostatud statistikaga, kuid tuleb arvestada, et suur osa varem tolli järelevalve all tolliladudes liikunud ja põhikaubandussüsteemi reeglite järgi statistikas arvestamata jäetud kaubast on nüüd vabas ringluses ja võetud statistikas arvesse, kuna EL-i siseses kaubanduses asendusid tollilaod vaheladudega.

Andmed on esitatud jooksevhindades. Ekspordi andmed on esitatud müügihindades (FOB-väärtus – kauba maksumus, mis sisaldab kauba hinda ja neid kulusid, mis on seotud kauba veo ja kindlustusega eksportiva maa riigipiirini) ja impordi andmed ostuhindades (CIF-väärtus – kauba maksumus, mis sisaldab kauba hinda ja neid kulusid, mis on seotud kauba veo ja kindlustusega importiva maa riigipiirini).

Majanduslike põhikategooriate klassifikaatori (MPK) töötas välja ÜRO 1971. aastal väliskaubandusandmete konverteerimiseks lõppkasutamise põhiklassidesse, millel on tähtsus rahvamajanduse arvepidamise süsteemis (RAS).

Põhikategooriad jaotatakse RAS-i järgi kaupade kolme põhiklassi: kapitalikaubad, tarbekaubad ja vahetarbekaubad. RAS-i klassidesse kuulub MPK 19-st kategooriast vaid 16. MPK kaubakategooriad „Mootoribensiin“, „Sõiduautod“ ja „Mujal spetsifitseerimata kaubad“ on andmebaasi tabelis eraldi ridadena, sest need ei klassifitseeru RAS-i põhiklassidesse. Mootoribensiini ja sõiduautosid kasutatakse nii eratarbimises kui ka tööstuses, mistõttu ei ole neid võimalik liigitada ühegi kindla RAS-i põhiklassi alla. Kategoorias „Mujal spetsifitseerimata kaubad“ on muud klassifikaatorist välja jäänud kaubad.

MPK kategooriate moodustamiseks kasutatakse klassifikaatorina kombineeritud nomenklatuuri (KN), mille alusel kogutakse Eestis väliskaubanduse andmeid. Kombineeritud nomenklatuuri kaubakoodide teisendamisel majanduse põhikategooriateks on kasutatud vastavat seosetabelit.

KLASSIFIKAATORID

Majanduse põhikategooriate klassifikaator (MPK)

Kood

Põhikategooria

1

Toit ja joogid

11

Toore

111

Peamiselt tööstusele

112

Peamiselt eratarbimiseks

12

Töödeldud tooted

121

Peamiselt tööstusele

122

Peamiselt eratarbimiseks

2

Tööstuslik tooraine, mida mujal ei spetsifitseerita

21

Toore

22

Töödeldud tooted

3

Kütused ja määrdeained

31

Toore

32

Töödeldud tooted

321

Mootoribensiin

322

Muu

4

Kapitalikaubad (v.a transpordivahendid), nende osad

41

Kapitalikaubad (v.a transpordivahendid)

42

Osad ja lisaseadmed

5

Transpordivahendid ja nende osad ning lisaseadmed

51

Sõiduautod

52

Muud

521

Tööstuslikud

522

Mittetööstuslikud

53

Osad ja lisaseadmed

6

Tarbekaubad, mujal spetsifitseerimata

61

Kestvuskaup

62

Pool-kestvuskaup

63

Mitte-kestvuskaup

7

Mujal spetsifitseerimata kaubad

 

Rahvamajanduse arvepidamise süsteemi (RAS) põhiklasside klassifikaator

Kapitalikaubad

Tarbekaubad

Vahetooted

VEEL TEEMA KOHTA

Väliskaubandusstatistika pressiteated avaldatakse igal kuul 40 päeva pärast aruandeperioodi lõppu samal ajal andmebaasi tabelite uuendamisega.

Eesti statistika aastaraamat. Statistical yearbook of Estonia

Eesti. Arve ja fakte. Taskuteatmik

Eesti Statistika Kvartalikiri. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia

MUU INFO

ÜRO dokument majanduse põhikategooriate klassifikaatori metoodika, ajaloo ja revideerimise kohta

http://unstats.un.org/unsd/class/intercop/expertgroup/2007/AC124-8.PDF

Majanduse põhikategooriate klassifikaator Statistikaameti klassifikaatorite nimistus

http://metaweb.stat.ee/view_xml.htm?id=333810&siteLanguage=ee

Seosetabelid Euroopa Liidu klassifikaatorite serveris

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/other_documents/index.cfm?TargetUrl=DSP_OTHER_DOC_DTL#cn

Jooksva aasta väliskaubandusstatistika andmeid täpsustatakse iga kuu, kahe viimase aasta andmeid kaks korda aastas (avaldatakse märtsis ja oktoobris).

KONTAKTISIK

Evelin Puura

Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond

Tel 625 9259

evelin.puura@stat.ee

Uuendatud: 12.06.2014