MÕISTED

Ehitamist alustatud – ehitustööde tegeliku alguse kohta käiv teatis, mille ehitise omanik esitab kohalikule omavalitsusele.

Ehitise kasutusluba – kohaliku omavalitsuse nõusolek, et valminud ehitis või selle osa vastab ehitisele ettenähtud nõuetele ja seda võib kasutada kavandatud otstarbe kohaselt.

Ehitusluba – kohaliku omavalitsuse nõusolek

- püstitada ehitusloal märgitud maaüksusele ehitis ja ehitise teenindamiseks vajalikud rajatised,

- laiendada ehitusloal märgitud ehitist või selle osa,

- ümberehitada (rekonstrueerida) ehitusloal märgitud ehitist või selle osa,

- lammutada ehitusloal märgitud ehitist või selle osa.

Ehitusluba kaotab kehtivuse, kui ehitamist ei ole alustatud viie aasta jooksul pärast ehitusloa väljastamist.

Elamu – hoone, milles kogu pind või vähemalt pool sellest on ette nähtud alaliseks elamiseks (üksikelamu, kaksikelamu, ridaelamu või mõni teine mitmepereelamu). Elamuks ei loeta suvilat, spordi- ja turismibaasi, motelli, kämpingut või muud hoonet, mis on ette nähtud puhkamiseks ja ajutiseks elamiseks.

Eluruum – alaliseks elamiseks sobiv üksikelamu, kaksikelamu- ja ridaelamusektsioon või korter, milles on vähemalt üks tuba ja mis vastab sanitaartehnilistele nõuetele.

Eluruumi pind – kompaktse, funktsionaalselt ühendatud ja elamiseks vajaliku ning sobiva elamispinna (tubade pind) ja abiruumide (köök, esik, WC, pesemisruum, vannituba, hall, garderoob, panipaik, sisseehitatud seinakapp, veranda, sahver, vaheruum jm) põrandapinna summa.

Hoone – maapinnaga püsikindlalt ühendatud, katuse, välispiirete ja siseruumiga ehitis.

Mitteelamu – hoone, mis ei ole mõeldud alaliseks elamiseks.

Rajatis – ehitis, mis ei ole hoone.

METOODIKA

Ehitus- ja kasutuslubade statistika põhineb ehitisregistri andmetel.

Ehitusloaga, mis annab õiguse ehitist laiendada või ümberehitada, võib ehitusloa väljastaja anda ka õiguse muuta sama ehitise tehnosüsteemi või asendada kogu tehnosüsteem samaväärsega.

Ehitusloaga, mis annab õiguse ehitist laiendada, võib ehitusloa väljastaja anda õiguse ka sama ehitise ümberehitamiseks.

Kasutusluba väljastatakse valminud ehitisele kui tervikule. Kasutusloa võib ehitise püstitamisel väljastada ka ehitise osale, kui seda on võimalik funktsionaalselt ja ohutult kasutada. Ehitise osale väljastatud kasutusluba kehtib seni, kuni väljastatakse kasutusluba ehitisele kui tervikule. Ehitisele kasutusloa väljastamisel arvestatakse varem ehitise osale väljastatud kasutusluba ja selle loa väljastamiseks esitatud dokumente.

Alates 2015. aastast on enamik maanteede, tänavate, teede, sildade ja estakaadide ning tunnelite ehitamiseks väljastatud ehitus- ja kasutuslubadest kodeeritud alalõigu „Muud rajatised“ alla.

KLASSIFIKAATORID

Ehitise kasutamise otstarvete loetelu

Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK)

EHAK on kättesaadav Statistikaameti veebilehe www.stat.ee/metaandmed rubriigis “Klassifikaatorid”; haldus- ja asustusüksuste muudatuste info on failis “Muudatused”.

VEEL TEEMA KOHTA

Eesti statistika aastaraamat. Statistical Yearbook of Estonia

Eesti Statistika Kvartalikiri. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia

KONTAKTISIK

Merike Sinisaar

Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond

Tel 625 9291

merike.sinisaar@stat.ee

Uuendatud: 17.10.2019