MÕISTED

Digitaal-TV (DigiTV) – vastuvõetav signaal (teleprogrammid) on digitaalkujul ning muudetakse tavateleviisorile arusaadavaks spetsiaalse seadme (digibox) abil.

E-kaubandus – ostu- ja müügitehingute sooritamine interneti vahendusel.

Internet – ülemaailmne arvuteid ühendav andmesidevõrk, mis võimaldab kasutada selliseid teenuseid nagu kaugsisselogimine, failiedastus, elektronpost jms. Samuti põhineb internetil veeb.

ISDN (Integrated Services Digital Network) – integreeritud teenuste digitaalvõrk; rahvusvaheline sidestandard mitme andmevoo (heli, pilt jm) samaaegseks edastamiseks telefoniliinide kaudu.

Juhtmevaba lairibaühendus – õhu kaudu leviv, nt WiFi ja WiMaxi tehnoloogial põhinev internetiühendus, mis on seotud ühe kindla asukohaga.

Kaabel-TV – signaali (teleprogrammide) vastuvõtmiseks kasutatakse kaablit.

Laps – 0–15-aastane leibkonnaliige.

Lauaarvuti – arvuti, mis on tavaliselt paigutatud kindlale kohale, ning sellega ühendatud kuvar ja klaviatuur on tavaliselt laua peal.

Leibkond – ühises põhieluruumis (ühisel aadressil) elavate isikute rühm, kes kasutab ühiseid raha- ja/või toiduressursse ja kelle liikmed ka ise tunnistavad end ühes leibkonnas olevaks. Leibkonna võib moodustada ka üksikisik. Leibkonnad jagatakse täiskasvanute arvu ja laste olemasolu järgi.

Linnaline asula – linn, vallasisene linn ja alev.

Maa-asula – alevik ja küla.

Mitteaktiivne isik – isik, kes ei soovi töötada või ei ole selleks võimeline.

Modem – arvutit telefoniliiniga ühendav seade, mis muudab saatja poolel arvuti digitaalsignaalid analoogsignaalideks ja vastuvõtja poolel muudab need digitaalseks tagasi.

Muu juhtmega püsiühendus – kaabli kaudu leviv internetiühendus, mis ei kuulu DSL-tüüpi (telefonikaabli kaudu leviva) ühenduse alla, nt internetiühendus kaabel-TV võrgu kaudu.

Mängukonsool – enamasti telerit kuvarina kasutav mängimiseks mõeldud elektronseade (nt Sony PlayStation, Nintendo GameCube, Microsoft Xbox).

Pihuarvuti – kätte mahtuv väikese klaviatuuriga või puutetundliku ekraaniga arvuti.

Satelliit-TV – signaali (teleprogrammide) vastuvõtmiseks kasutatakse paraboolantenni.

Sülearvuti – kaasaskantav arvuti, kus ühes korpuses asuvad lisaks arvutile ka kuvar ja klaviatuur.

Täiskasvanu – 16-aastane või vanem leibkonnaliige.

Töötaja ehk (tööga) hõivatu – isik, kes uuritaval perioodil
- töötas ja sai selle eest tasu kas palgatöötajana, ettevõtjana või vabakutselisena;
- töötas otsese tasuta pereettevõttes või oma talus;
- ajutiselt ei töötanud.

Töötu – isik, kelle puhul on korraga täidetud kolm tingimust:
- on ilma tööta (ei tööta mitte kusagil ega puudu ajutiselt töölt);
- on töö leidmisel valmis kohe (kahe nädala jooksul) tööd alustama;
- otsib aktiivselt tööd.

xDSL (… Digital Subscriber Line: ADSL, SDSL jne) – asümmeetriline, sümmeetriline jne digitaalne abonentliin; tehnoloogiate perekond, mis võimaldab pakkuda suurt ülekandekiirust nõudvaid teenuseid telefoniliinide kaudu.

METOODIKA

Uuring „Infotehnoloogia leibkonnas” hõlmab leibkondi, kus vähemalt üks liige on vanuses 16–74. Vaatlust “Infotehnoloogia leibkonnas” korraldati 2005.–2013. aastal tööjõu-uuringu lisana, alates 2014. aastast iseseisva uuringuna II kvartalis.

Vaatlust korraldatakse valikuuringuna. Küsitletavate valiku alus oli 2005.–2012. aastal AS Andmevara rahvastiku andmebaas (rahvastikuregister), alates 2013. aastast 2011. aasta rahva ja eluruumide loenduse aadressbaas. 2005. aastal küsitleti leibkondades ainult valimisse sattunud isikut, 2006.–2013. aastal kõiki valimisse sattunud isikuga samas leibkonnas olevaid isikuid. Alates 2014. aastast küsitletakse ainult valimisse sattunud isikut, kes täidab ise veebipõhise küsimustiku (CAWI-intervjuu) või vastab telefoni teel (CATI-intervjuu).

Andmete laiendamisel on aluseks arvestuslik rahvaarv uuringuaasta 1. jaanuari seisuga. Laiendustegurid arvutatakse maakonna, soo ja 5-aastaste vanuserühmade järgi.

Andmebaasis avaldatud 2005.–2013. aasta andmed on täpsustatud 19.09.2014, kasutades 2011. aasta rahvaloenduse ja registrite andmetele tuginedes ümberarvutatud rahvaarvu (vt rahvaarvu ümberarvutuste metoodikast http://www.stat.ee/75541 ja tööjõu-uuringu ümberarvutuste metoodikast http://www.stat.ee/76254).

Valimi laiendamisel üldkogumi kohta saadud andmed on kõik tegelike parameetrite hinnangud. Hinnanguid, mis põhinevad valimi vähem kui 20 isikul, ei ole avaldatud (tabelites tähistus “..”), sest need ei ole usaldusväärsed.

Andmete puhul, mida igal aastal ei koguta või mille kogumine on lõpetatud, on tabelites vastava aasta kohta tähistus “-”.

Ümardamise tõttu ei võrdu tabelites arvude liitmise tulemus alati summaarse näitarvuga. Erinevus võib olla kuni paar viimase koha ühikut.

Seoses üleminekuga tööjõu-uuringu lisana korraldatud uuringult iseseisvale uuringule võivad erinevused 2014. ja 2013. aasta andmetes olla põhjustatud metoodika muudatustest.

KLASSIFIKAATORID

Riiklik ühtne hariduse liigitus

Riiklik ühtne hariduse liigitus

RÜHL (riiklik ühtne hariduse liigitus) on esitatud 1997. ja 2011. aasta võrdluses (ISCED 1997 ja ISCED 2011): ISCED97 ja ISCED 2011 vastavustabel

VEEL TEEMA KOHTA

Eesti statistika aastaraamat. Statistical Yearbook of Estonia

Infoühiskond. Information society

KONTAKTISIK

Jaanika Ait
Metoodika ja analüüsi osakond
Tel 625 9392
jaanika.ait@stat.ee

Uuendatud: 19.09.2016