<

MÕISTED

Import, eksport – põllumajandussaaduste, sh töödeldud saaduste riiki sissevedu ja riigist väljavedu, sh Euroopa Liidu riikide omavaheline kaubavahetus.

Inimtarbimine – põllumajandussaaduste tarbimine inimese poolt.

Kadu – majapidamises ja mitmesugustel turustusetappidel (transportimisel, ladustamisel, pakkimisel, kuivatamisel, töötlemisel) tekkinud kadu.

Toodang – Eesti territooriumil toodetud põllumajandussaadused.

Tarbimine haudemunana – haudurisse pandud munad.

Tarbimine kokku – tarbimine seemne, haudemuna ja söödana, samuti tööstuslik tarbimine, inimtarbimine ja kadu.

Tarbimine loomasöödana – põllumajandussaaduste kogused (toor- või töödeldud kujul), mis on kasutatud loomasöödaks ja/või loomasööda tootmiseks.

Tarbimine seemnena – külvatud seemne kogus (nii omatoodetud kui ka ostetud).

Tööstuslik tarbimine – põllumajandussaaduste kogused alkoholijookide, õlle ja muude toodete, v.a toidu ja loomasööda valmistamiseks.

Varude muutus – põllumajandussaaduste varud perioodi lõpul miinus varud perioodi algul. Varudesse arvatakse põllumajandusliku majapidamise, hulgikaubanduse ja ümbertöötamisettevõtte laos olev kaup ning sekkumisvaru.

METOODIKA

Arvestusel kasutatakse andmeid, mis on kogutud järgmiste statistikatöödega: 21213 „Põllumajandussaaduste arvepidamine“, 21203 „Loomakasvatus ja lihatootmine“, 21206 „Piim ja selle kasutamise arvepidamine“, 21207 „Põllumajanduse majanduslik arvepidamine“, 21214 „Taimekasvatus“ ja 22303 „Kaupade väliskaubandus“. Väliskaubandusstatistika koostamise kirjeldus ja statistilised lävendid on toodud Statistikaameti veebilehel https://www.stat.ee/55634.

Toodangu, väliskaubanduse ja varude andmete alusel leitakse tarbimine, mis liigitatakse otstarbe järgi. Teravilja, kartuli, muna, liha ja piimatoodete ressursi ja kasutamise arvestusse kaasatakse ka töödeldud tooted, teisendades need Eurostati pakutud tehniliste koefitsientide abil põhitooteks.

Alates 2017. aastast on ressursi ja kasutamise arvestuse metoodikat täpsustatud.

1.     Arvestuse aluseks on kalendriaasta (1. jaanuar – 31. detsember).

2.     Hõlmatakse ainult osa teravilja ja õliseemnekultuuridest.

3.     Teravilja ressursi ja kasutamise arvestuses hõlmatakse ainult esimese taseme töödeldud tooted, nagu näiteks jahu.

KLASSIFIKAATORID

Kaupade klassifitseerimisel on aluseks kombineeritud nomenklatuur (KN).

Arvestuses hõlmatud KN koodid.

KONTAKTISIK

Ege Kirs
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Tel 625 9236
ege.kirs@stat.ee

Uuendatud: 15.01.2019