MÕISTED

Kaubagrupp – kaupade klassifitseerimiseks on transpordistatistika standardne kaupade klassifikaator (TSK), mille alus on Euroopa Liidu transpordistatistika standardne kaupade klassifikaator (NST).

Kaubaveo mootorsõiduk – igasugune kaupade veoks mõeldud üheosaline mootorsõiduk (nt veoauto) või kaubaveoks mõeldud kokkuhaagitud sõiduk (s.t haagis(t)ega veoauto või poolhaagisega, haagisega või haagiseta sadulveduk).

Kaupade brutokaal – veetavate kaupade kogukaal, mis hõlmab veoühiku pakendite, v.a taara (nt kaupade pakendamiseks kasutatud konteinerid, vahetatavad kaubakorpused ja kaubaalused) kaalu.

Läbisõit – maismaal sõidukiga läbitud vahemaa kilomeetrites. Juhul kui osa reisist kulgeb merel, siis seda osa läbisõidu hulka ei arvestata.

Mahalaadimiskoht – koht, kus kaubad laaditakse kaubaveo mootorsõidukilt maha või kus vahetatakse sadulvedukit.

Ohtlikud kaubad – teel veetavate ohtlike kaupade klassid on kindlaks määratud ÜRO soovitustes ohtlike kaupade veo kohta. Klassid on järgmised: lõhkeained; gaasid; tuleohtlikud vedelikud; tuleohtlikud tahked ained; isesüttivad ained; ained, mis kokkupuutel veega eraldavad tuleohtlikke gaase; oksüdeerivad ained ja orgaanilised peroksiidid; mürgised ja nakkusohtlikud ained; radioaktiivsed ained; söövitavad ained; mitmesugused ohtlikud ained.

Pealelaadimiskoht – koht, kus kaubad laaditakse kaubaveo mootorsõidukile või kus vahetatakse sadulvedukit.

Rahvusvaheline maanteevedu – maanteevedu aruannet esitava riigi kauba pealelaadimise / reisijate pealetuleku või kauba mahalaadimise / reisijate mahamineku koha ja teises riigis asuva kauba pealelaadimise / reisijate pealetuleku või kauba mahalaadimise / reisijate mahamineku koha vahel. Vedu võib hõlmata veel üht või mitut riiki läbivat transiiti ja kabotaaþvedu ja teiste riikide vahelist vedu. Kabotaaþvedu on peale sõiduki registreerinud riigi mõne teise riigi sisene maanteevedu, mida teeb aruannet esitavas riigis registreeritud mootorsõiduk.

Riigisisene maanteevedu – maanteevedu samas riigis asuva kahe punkti vahel (kauba pealelaadimise / reisijate pealetuleku koht ja kauba mahalaadimise / reisijate mahamineku koht), olenemata sellest, millises riigis on mootorsõiduk registreeritud. Vedu võib hõlmata teist riiki läbivat transiiti. Haagise või poolhaagise lahtihaakimist mootorsõidukist ja haagise või poolhaagise kokkuhaakimist teise mootorsõidukiga loetakse kaupade haagiselt või poolhaagiselt mahalaadimiseks ja sellele pealelaadimiseks.

Tühisõit – sellise maanteesõiduki liikumine, millel veetavate kaupade üldine brutokaal koos konteinerite, vahetatavate kaubakorpuste ja kaubaalustega on null. Sõitu ei loeta tühisõiduks, kui sõiduk veab tühja varustust (konteinerid, vahetatavad kaubakorpused ja kaubaalused).

Veetava kauba liik – kaubad jagunevad ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni lastiliikide, pakendite ja pakkematerjalide koodide alusel. Lastiliigid on järgmised: vedellast, puistlast, suured kaubakonteinerid, muud kaubakonteinerid, alustel kaubad, eelnevalt tropitavad kaubad, mobiilsed iseliikuvad üksused, muud mobiilsed üksused, muud veoseliigid.

Veosekäive – veosekäivet mõõdetakse tonnkilomeetrites. Tonnkilomeeter vastab ühe tonni kauba vedamisele ühe kilomeetri kaugusele.

METOODIKA

Uuring „Kaubavedu maanteedel“ annab ülevaate maanteedel veetud kaupade ja liiklusvoogude kohta. Euroopa Liidu (EL) õigusaktidega kehtestatud maanteekaubavedude uuringut tehakse EL-i riikides ühtse metoodika alusel ja see lubab võrrelda nende riikide maanteekaubavedude muutusi.

Andmeid kogutakse ja küsimustike laekumist jälgitakse elektroonilise andmete esitamise kanali eSTAT kaudu. Küsimustikke saab vastaja täita veebikeskkonnas, kus on olemas ka kõik vajalikud juhised ja kontrollid. Küsimustikud asuvad statistikaameti veebilehel aadressil http://www.stat.ee/andmete-esitamine, samast leiate ka andmete esitamisega seotud teabe.

Andmeid kogutakse riikliku statistika nädalaküsimustikuga „Kaubavedu teedel”.

Statistiline üldkogum

Liiklusregistrisse kantud sõidukid

Freim

Maanteeameti liiklusregistrisse kantud kaubaveoautod, mille kandevõime on üle 3500 kg (kategooriad N2 ja N3) ja mille vanus ei ületa 25 aastat.

Statistiline üksus

Kaubaveoauto

Administratiivsed lähteandmed

Maanteeameti liiklusregistrisse kantud sõiduki ja vastutava kasutaja andmed

Majandustegevuse registrisse kantud ühenduse tegevusloa kinnitatud ärakirjad (veosevedu)

Siseministeeriumi rahvastikuregistri isikute kontaktandmed

Valim

Objektide arv aastavalimis on 6032 (kvartalis 1508, nädalas 110). Valimisse kuuluvad kaubaveoautodega ettevõtted ja üksikisikud. Stratifitseeritud lihtne juhuslik valik tehakse sõiduki kandevõime ning sõiduki vastutava kasutaja tegevusala ja omandivormi järgi.

Uuringu liik

Valikuuring-küsitlus

Andmete üldistamine

Kaubaveosõidukite vastutavatelt kasutajatelt saadud andmete põhjal arvutatakse üldkogumi näitajate hinnanguline suurus. Nädala kohta kogutud andmete põhjal arvutatakse kvartalihinnangud. Koondandmetele on arvutatud valikuvigade hinnangud. Andmed avaldatakse Eesti kohta tervikuna.

Aasta kohta avaldatakse järgmised andmed: kaubavedu maanteel reisi pikkuse järgi; veoautode läbisõit telgede arvu järgi; kaubavedu maanteel kaubagrupi järgi; kaubavedu maanteel veose liigi järgi; ohtlikud veosed maanteel; maanteekaubaveo uuringu standardviga ja suhteline standardviga.

Kvartali kohta avaldatakse järgmised andmed: riigisisene ja rahvusvaheline kaubavedu maanteel; maanteekaubaveo uuringu üldkogum, valim, vastanud.

Metoodikadokumendid

Transpordistatistika sõnastik (koostanud Eurostati, ITF-i ja ÜRO Euroopa Majanduskomisjoni sekretariaatidevaheline transpordistatistika töörühm)

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/coded_files/transport_glossary_4_ed_ET.pdf

Road freight transport methodology

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-11-015/EN/KS-RA-11-015-EN.PDF

Methodologies used in surveys of road freight transport in Member States and Candidate Countries

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-RA-11-016/EN/KS-RA-11-016-EN.PDF

KLASSIFIKAATORID

Ettevõtte põhitegevusala määratakse Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatori (EMTAK) järgi.

Klassifikaatorid asuvad Statistikaameti veebilehe www.stat.ee/metaandmed rubriigis „Klassifikaatorid“.

Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK 2008), vaatlusperiood alates 2009. aastast.

Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator (EMTAK 2003), vaatlusperiood 2001–2008.

Transpordistatistika standardne kaupade klassifikaator (TSK 2007), vaatlusperiood alates 2009. aastast.

Transpordistatistika standardne klassifikaator on mõeldud nelja transpordiliigi (maanteeveod, raudteeveod, siseveetransport ja mereveod) jaoks. TSK 2007 lähtub tegevusalast, kus kaup on toodetud. See tähendab, et iga kood on otseselt seotud toodete ja teenuste klassifikaatori (TTK) ja Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatoriga (EMTAK).

Klassifikaator on kahetasemeline – 1. tasemel 20 osa ja 2. tasemel 81 gruppi.

Sidusklassifikaatorid: EMTAK, TTK

Kaubagrupi kood

Tekst klassifikaatoris

Lühendatud tekst andmebaasi tabelis

01

Põllumajandus-, jahindus- ja metsandustooted; kala ja muud kalapüügisaadused

Põllumajandus-, jahindus- ja metsandustooted; kala jm kalapüügisaadused

02

Kivisüsi ja pruunsüsi; toornafta ja maagaas, põlevkivi

Kivisüsi ja pruunsüsi; toornafta ja maagaas, põlevkivi

03

Metallimaagid jm kaevandus- ja karjääritooted; turvas, uraan ja toorium

Metallimaagid jm kaevandus- ja karjääritooted; turvas, uraan ja toorium

04

Toiduained, joogid ja tubakas

Toiduained, joogid ja tubakas

05

Tekstiil ja tekstiilitooted; nahk ja nahatooted

Tekstiil ja tekstiilitooted; nahk ja nahatooted

06

Puit ning puit- ja korktooted (v.a mööbel); õlest ja punumismaterjalist tooted; paberimass, paber ja pabertooted; trükised ja salvestised

Puit-, korktooted, punutised; paberimass, pabertooted; trükised, salvestised

07

Koks ja rafineeritud naftatooted

Koks ja rafineeritud naftatooted

08

Kemikaalid, keemiatooted ja keemilised kiud; kummi- ja plasttooted; tuumkütus

Kemikaalid, keemiatooted ja keemilised kiud; kummi- ja plasttooted

09

Muud mittemetallilised mineraaltooted

Mittemetallilised mineraaltooted

10

Metall; metalltooted, v.a masinad ja seadmed

Metall; metalltooted, v.a masinad ja seadmed

11

Mujal klassifitseerimata masinad ja seadmed; kontorimasinad ja arvutid; mujal klassifitseerimata elektrimasinad ja -aparaadid; raadio-, televisiooni- ja sideseadmed ning -aparatuur; meditsiinitehnika, optikariistad, täppisinstrumendid; ajanäitajad

Masinad ja seadmed, arvutid, side-, meditsiini- ja optikaseadmed

12

Transpordivahendid

Transpordivahendid

13

Mööbel; muud mujal liigitamata tööstustooted

Mööbel; mujal liigitamata tööstustooted

14

Teisene toore; olme- ja muud jäätmed

Teisene toore; olme- ja muud jäätmed

15

Post, pakid

Post, pakid

16

Kaupade transpordil kasutatavad seadmed ja materjalid

Kaupade transpordil kasutatavad seadmed ja materjalid

17

Kaubad, mida transporditakse kodumajapidamise või kontori kolimise puhul; pagasi transport reisijatest eraldi; remonti viidavad mootorsõidukid; muud mujal klassifitseerimata mitteturustatavad kaubad

Kolimis- ja pagasivedu, remonti viidavad mootorsõidukid, mitteturustatavad kaubad

18

Koos transporditavad eri liiki kaubad

Koos transporditavad eri liiki kaubad

19

Määramata kaubad: kaubad, mida mingil põhjusel ei ole võimalik kindlaks määrata ning mida seetõttu ei saa liigitada rühmadesse 01–16

Määramata kaubad: kaubad, mida pole võimalik liigitada rühmadesse 01–16

20

Muud mujal klassifitseerimata kaubad

Muud klassifitseerimata kaubad

 

Varasemad andmed on avaldatud transpordistatistika kaubagruppide klassifikaatori TSK nomenklatuuri järgi (Standard Goods Classification for Transport Statistics/Revised – NST/R).

Ohtlike veoste klassifikaator (OVK 2008)

Klassifikaator on kahetasemeline: 1. tasemel on 13 klassi; 2. tase on ÜRO number, mis on ÜRO väljatöötatud, ohtliku aine või eseme neljakohaline tunnusnumber. Ohtlike veoste klassifikaatori koodid on koostatud ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepet (ADR) ja ohtlike veoste rahvusvahelise raudteeveo kokkulepet (RID) arvestades. Need rühmad on määratletud eeskirjades, mis käsitlevad rahvusvaheliste kaupade raudteevedu ja mida üldiselt tuntakse nime all RID, nagu need on vastu võetud Euroopa Nõukogu 1996. aasta 23. juuli direktiiviga 96/49/EÜ, mis käsitleb ohtlike kaupade raudteevedu puudutavate õigusnormide ühtlustamist liikmesriikides, ja selle hilisemate muudatustega.

Ohtlike veoste klassid:

1

Lõhkeained

2

Surugaas, vedelgaas ja rõhu all lahustatud gaas

3

Tuleohtlikud vedelikud

4.1

Tuleohtlikud tahkised

4.2

Isesüttivad ained

4.3

Veega kokkupuutel tuleohtlikke gaase eraldavad ained

5.1

Oksüdeerivad ained

5.2

Orgaanilised peroksiidid

6.1

Mürgised ained

6.2

Nakkusohtlikud ained

7

Radioaktiivsed ained

8

Söövitavad ained

9

Mitmesugused ohtlikud ained

 

Vastavustabelid on Statistikaameti veebilehe www.stat.ee/metaandmed rubriigis „Klassifikaatorid / Vastavustabelid:

- ohtlike veoste klassifikaator 2008 – transpordistatistika standardne kaupade klassifikaator 2007 (OVK 2008 – TSK 2007);

- transpordistatistika standardne kaupade klassifikaator 2007 – kombineeritud nomenklatuur 2007 (TSK 2007 – KN 2007).

Territoriaaljaotuse nomenklatuur (NUTS)

Territoriaaljaotuse nomenklatuuri (NUTS) lõi Eurostat ja selle eesmärk on anda ühtne jaotus territoriaalüksuste piirkondliku statistika tegemiseks EL-is. Piirkondade nimed igas riigis on selle riigi ametlikus keeles.

NUTS on hierarhiline kolmetasemeline piirkondade klassifikatsioon:

NUTS 1

NUTS 2

NUTS 3

Kasutatakse liigitust NUTS 2, mis kehtib andmete kogumise ajal. Klassifikatsioon on kättesaadav CIRCABC-is ja Ramonis (Eurostati serverid):

http://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LST_NOM_DTL&StrNom=NUTS_33&StrLanguageCode=EN&IntPcKey=&StrLayoutCode=HIERARCHIC.

VEEL TEEMA KOHTA

Eesti statistika aastaraamat. Statistical Yearbook of Estonia

MUU INFO

Transpordistatistikat leiab ka järgmistelt veebilehtedelt:

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home

http://europa.eu/pol/trans/

http://www.unece.org/trans/

KONTAKTISIK

Meila Kivisild

Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond

Tel 625 9203

meila.kivisild@stat.ee

Uuendatud: 14.06.2019