MÕISTED

Lastiminekauba (sh transiitkaup) laevale pealelaadimine sadamas.

Lossiminekauba (sh transiitkaup) laevalt mahalaadimine sadamas.

Transiitkaup — kauba peale- ja mahalaadimise riik on välisriik, Eesti on transiitriik. Transiitkaup on ka riigipiiril ühelt transpordivahendilt teisele laaditud kaup.

METOODIKA

Üldkogumi moodustavad Veeteede Ameti loetelus olevad sadamad. Rakendatakse kõikset vaatlust.

KLASSIFIKAATORID

Transpordistatistika standardne kaupade klassifikaator (TSK 2007)

Kaubad on liigitatud transpordistatistika kaupagruppide klassifikaatori TSK järgi, mille aluseks on Euroopa Liidu transpordistatistika standardne kaupade klassifikaator (NST/R).

VEEL TEEMA KOHTA

Eesti statistika aastaraamat. Statistical Yearbook of Estonia

MUU INFO

Transpordistatistikat leiab ka

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home

europa.eu/pol/trans

www.unece.org/trans

KONTAKTISIK

Piret Pukk

Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond

Tel 625 9293

piret.pukk@stat.ee

Uuendatud: 25.03.2010