MÕISTED

Muu sõiduk – mootorrattad, eriautod: kiirabi- ja tuletõrjeautod, autokraanad.

Sõidukid riigisisestel vedudel – sõidukite peale- ja mahalaadimise riik on Eesti.

Transiitsõidukid – transiidina veetavad transpordivahendid.

Veoauto ja haagis – sh kallurid, metsaveokid, külmutus-, paak- ja sadulautod.

Välismaale lähetatud sõidukid (v.a transiit) – välismaale vedamiseks laevale laaditud transpordivahendid. Transiidina veetavad transpordivahendid näidatakse real Transiitsõidukid. Välismaalt saabunud sõidukid (v.a transiit) – laevalt maha laaditud välismaalt saabunud transpordivahendid. Transiidina veetavad transpordivahendid näidatakse real Transiitsõidukid.

METOODIKA

Üldkogumiks on Veeteede Ameti loetelus olevad sadamad. Rakendatakse kõikset vaatlust.

VEEL TEEMA KOHTA

Eesti Statistika Kvartalikiri. Quarterly Bulletin of Estonian Statistics

Eesti statistika aastaraamat. Statistical Yearbook of Estonia

MUU INFO

Transpordistatistikat leiab ka aadressilt europa.eu/pol/trans.

KONTAKTISIK

Piret Pukk
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Tel 625 9293
piret.pukk@stat.ee

Uuendatud: 18.12.2013