MÕISTED

Iseliikuv veeremlast – kaubaveomootorsõidukid ja nende haagised, sõiduautod, mootorrattad ja nende haagised/haagiselamud, reisibussid, kaubaveokid (sh import/eksportmootorsõidukid), omil jalul liikuvad elusloomad ja muud iseliikuvad liikuvad ühikud.

Lastiliigid kokku – näitab erinevate omadustega transpordivooge. Peamised lastiliigid on vedellast, puistlast, konteinerid, veeremlast jm mitteühikuline segalast. Liigitus on seotud meretranspordi ja lasti käitlemise vajadustega ning ei ole mõeldud tooteliigituse abil kaubanduse jm majandusstatistikaga seostamiseks.

Lastimine – kauba laevale laadimine sadamas. Arvestatakse koos transiitkaubaga. Kauba kaal sisaldab pakendi kaalu, kuid mitte konteinerite ja veeremiühikute omakaalu.

Lossimine – kauba laevalt maha laadimine sadamas. Arvestatakse koos transiitkaubaga. Kauba kaal sisaldab pakendi kaalu, kuid mitte konteinerite ja veeremiühikute omakaalu.

Mitteiseliikuv veeremlast – vedukita kaubaveohaagised ja poolhaagised; vedukita haagiselamud ja muud maantee-, põllumajandus- ja tööstussõidukid; raudteevagunid; merekaubaveol kasutatavad haagised ja lihtrid (praamkonteinerid); raudteevagunid, mida kasutatakse merekaubaveol, ning muud mitteiseliikuvad liikuvad ühikud

Muu mujal liigitamata last – metsasaadused, malmi- ja terasetooted, muu segalast ning muu mujal liigitamata last.

Puistlast – maak, kivisüsi, põllumajandussaadused (nt teravili, soja, tapiokk) ja muu puistlast.

Põhisadamad – valitud sadamad, kus lastitakse ja lossitakse aastas üle ühe miljoni tonni kaupu.

Suured konteinerid – vähemalt 20 jalga pikad. Konteinerites veetud kaupade tonnaaž on kaupade brutokaal koos pakendiga, kuhu ei ole arvestatud konteinerite või veeremiühikute omakaalu.

Vedellast – veeldatud gaas, toornafta, naftatooted, muud vedellastina veetavad kaubad ja muu vedellast.

METOODIKA

Kogumi moodustavad Veeteede Ameti sadamate loetelus olevad sadamad.

Statistikaamet kogub andmeid Eesti 5 suuremalt statistiliselt sadamalt (põhisadamad) vastavalt 6. mail 2009 välja antud Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile 2009/42/EÜ. Selle kohaselt koguvad liikmesriigid ühenduse statistikat oma territooriumil asuvates sadamates peatuvatel merelaevadel toimuva kaubaveo kohta. Statistiline sadam koosneb ühest või mitmest sadamast, mis on võimelised laevade ja lasti liikumist registreerima ja mida tavaliselt kontrollib üks sadama valdaja.

Põhjalikuma vaatluse alla kuuluvad need sadamad, kus töödeldakse aastas üle ühe miljoni tonni kaupu. Rakendatakse kõikset uuringut.

Lastiliigid on kooskõlas ÜRO Majanduskomisjoni soovitusega nr 21.

KONTAKTISIK

Piret Pukk
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Tel 625 9293
piret.pukk@stat.ee

Uuendatud: 29.10.2019