MÕISTED

Lastimine – kauba (sh transiitkaup) laevale pealelaadimine sadamas.

Lossimine – kauba (sh transiitkaup) laevalt mahalaadimine sadamas.

Transiitkaup – kauba peale- ja mahalaadimise riik on välisriik, Eesti on transiitriik. Transiitkaup on ka riigipiiril ühelt transpordivahendilt teisele laaditud kaup.

METOODIKA

Üldkogumi moodustavad Veeteede Ameti loetelus olevad sadamad. Rakendatakse kõikset vaatlust. Kaubad on liigitatud transpordistatistika kaubagruppide klassifikaatori TSK järgi.

KLASSIFIKAATORID

Transpordistatistika standardne kaupade klassifikaator (TSK 2007)

Transpordistatistika standardne klassifikaator on mõeldud nelja transpordiliigi (maanteeveod, raudteeveod, siseveetransport ja mereveod) jaoks. TSK 2007 lähtub tegevusalast, kus kaup on toodetud. See tähendab, et iga kood on otseselt seotud toodete ja teenuste klassifikaatoriga (TTK) ja Eesti majanduse tegevusalade klassifikaatoriga (EMTAK).

Klassifikaator on kahetasemeline — 1. tase 20 osa ja 2. tase 81 gruppi.

Sidusklassifikaatorid: EMTAK, TTK

Kaubagrupi kood

Tekst klassifikaatoris

Lühendatud tekst andmebaasi tabelis

01

Põllumajandus-, jahindus- ja metsandustooted; kala ja muud kalapüügisaadused

Põllumajandus-, jahindus- ja metsandustooted; kala jm kalapüügisaadused

02

Kivisüsi ja pruunsüsi; toornafta ja maagaas, põlevkivi

Kivisüsi ja pruunsüsi; toornafta ja maagaas, põlevkivi

03

Metallimaagid jm kaevandus- ja karjääritooted; turvas, uraan ja toorium

Metallimaagid jm kaevandus- ja karjääritooted; turvas, uraan ja toorium

04

Toiduained, joogid ja tubakas

Toiduained, joogid ja tubakas

05

Tekstiil ja tekstiilitooted; nahk ja nahatooted

Tekstiil ja tekstiilitooted; nahk ja nahatooted

06

Puit ning puit- ja korktooted (v.a mööbel); õlest ja punumismaterjalist tooted; paberimass, paber ja pabertooted; trükised ja salvestised

Puit-, korktooted, punutised; paberimass, pabertooted; trükised, salvestised

07

Koks ja rafineeritud naftatooted

Koks ja rafineeritud naftatooted

08

Kemikaalid, keemiatooted ja keemilised kiud; kummi- ja plasttooted; tuumkütus

Kemikaalid, keemiatooted ja keemilised kiud; kummi- ja plasttooted

09

Muud mittemetallilised mineraaltooted

Mittemetallilised mineraaltooted

10

Metall; metalltooted, v.a masinad ja seadmed

Metall; metalltooted, v.a masinad ja seadmed

11

Mujal klassifitseerimata masinad ja seadmed; kontorimasinad ja arvutid; mujal klassifitseerimata elektrimasinad ja -aparaadid; raadio-, televisiooni- ja sideseadmed ning -aparatuur; meditsiinitehnika, optikariistad, täppisinstrumendid; ajanäitajad

Masinad ja seadmed, arvutid, side-, meditsiini- ja optikaseadmed

12

Transpordivahendid

Transpordivahendid

13

Mööbel; muud mujal liigitamata tööstustooted

Mööbel; mujal liigitamata tööstustooted

14

Teisene toore; olme- ja muud jäätmed

Teisene toore; olme- ja muud jäätmed

15

Post, pakid

Post, pakid

16

Kaupade transpordil kasutatavad seadmed ja materjalid

Kaupade transpordil kasutatavad seadmed ja materjalid

17

Kaubad, mida transporditakse kodumajapidamise või kontori kolimise puhul; pagasi transport reisijatest eraldi; remonti viidavad mootorsõidukid; muud mujal klassifitseerimata mitteturustatavad kaubad

Kolimis- ja pagasivedu, remonti viidavad mootorsõidukid, mitteturustatavad kaubad

18

Koos transporditavad eri liiki kaubad

Koos transporditavad eri liiki kaubad

19

Määramata kaubad: kaubad, mida mingil põhjusel ei ole võimalik kindlaks määrata ning mida seetõttu ei saa liigitada rühmadesse 01–16

Määramata kaubad: kaubad, mida pole võimalik liigitada rühmadesse 01–16

20

Muud mujal klassifitseerimata kaubad

Muud klassifitseerimata kaubad

 

Klassifikaatorid asuvad Statistikaameti veebilehe www.stat.ee/metaandmed rubriigis „Klassifikaatorid”.

VEEL TEEMA KOHTA

Eesti statistika aastaraamat. Statistical Yearbook of Estonia

MUU INFO

Transpordistatistikat leiab ka

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home

europa.eu/pol/trans

www.unece.org/trans

KONTAKTISIK

Piret Pukk

Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond

Tel 625 9293

piret.pukk@stat.ee

Uuendatud: 18.12.2013