MÕISTED

Lastimine – kauba laevale laadimine sadamas. Arvestatakse koos transiitkaubaga.

Lossimine – kauba laevalt maha laadimine sadamas. Arvestatakse koos transiitkaubaga.

METOODIKA

Kogumi moodustavad Veeteede Ameti sadamate loetelus olevad sadamad. Rakendatakse kõikset vaatlust.

VEEL TEEMA KOHTA

Transport. Side. Transport. Communications. Aastakogumik

Eesti Statistika Kvartalikiri. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia.

Eesti statistika aastaraamat. Statistical Yearbook of Estonia.

Eesti piirkondlik statistika. Regional Statistics of Estonia. Aastakogumik

Transpordistatistikat leiab ka europa.eu/pol/trans ja www.unece.org/trans.

KONTAKTISIK

Piret Pukk
Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond
Tel 625 9293
piret.pukk@stat.ee

Uuendatud: 19.11.2013