MÕISTED

Eksport – Eestis toodetud kaupade väljavedu, välismaalt sisse toodud kaupade väljavedu (re-eksport), kaupade ajutine väljavedu nende töötlemiseks välisriigis, kaupade taasväljavedu pärast töötlemist Eestis ning välisriikide vee- ja õhusõidukite varude tarned. Ei hõlma transiiti ega teenuseid.

Hõivatud – kõik ettevõttes töötavad isikud olenemata nende töönädala pikkusest. Hõivatute hulka ei arvestata pikka aega töölt puudujad (lapsehoolduspuhkusel ja ajateenistuses viibijad jt).

Hõivatute arv on määramata nendel välisfirmadel, kes teevad Eestis väliskaubandustehinguid, kuid kellel puudub Eesti äriregistri kood.

Import – kaupade sissevedu Eestisse sisetarbimiseks ja välismaale edasimüügiks, ajutine sissevedu töötlemise eesmärgil (taasväljaveo kohustusega) ning taassissevedu pärast töötlemist väljaspool Eestit. Ei hõlma transiiti ega teenuseid.

Kaubavoo väärtus – kauba statistiline väärtus, mis impordi puhul on ostuhind (CIF-väärtus) ja ekspordi puhul müügihind (FOB-väärtus). Väärtus on jooksevhindades.

Majandusüksused – väliskaubandustehinguid tegevad üksused: ettevõtted (sh äriühingud, füüsilisest isikust ettevõtjad) ja kasumitaotluseta üksused (mittetulundusühingud, sihtasutused, riigiasutused, kohaliku omavalitsuse asutused, avalik-õiguslikud üksused). Hõlmab ka välismaise registrikoodiga üksuseid.

Majandusüksuste arvu saamiseks kasutatakse Intrastati aruandega kogutud ning tolli- ja käibedeklaratsioonide andmeid. Alla statistilise läve jäänud või aruande esitamata jätnud ettevõtted lisatakse Maksu- ja Tolliametile esitatud käibedeklaratsiooni alusel. Ei arvestata eraisikuid, kes on esitanud tollideklaratsiooni kauba ekspordi või impordi kohta.

METOODIKA

Statistika andmebaasis on summeerituna avaldatud nii Euroopa Liidu (EL) riikide kaubavahetuse (tingimusel, et ettevõte on käibemaksukohustuslane) kui ka kolmandate riikidega peetud kaubavahetuse andmed jooksevhindades. Registreeritakse kõik tehingud, mille puhul kaup füüsiliselt üle Eesti riigipiiri viiakse.

HINNANGUD

Kauba väärtus sisaldab ka hinnanguid, mis on tehtud ettevõtete vastamata jätmisest või hilinenud vastamisest tingitud andmekadude, samuti alla statistilise läve jäänud ettevõtete kohta EL-i riikidega peetavas kaubavahetuses.

KLASSIFIKAATORID

Kaupade klassifitseerimise alus on kombineeritud nomenklatuur (KN) http://www.stat.ee/15784.

VEEL TEEMA KOHTA

Väliskaubandusstatistika pressiteated avaldatakse igal kuul 40 päeva pärast aruandeperioodi lõppu samal ajal andmebaasi tabelite uuendamisega.

Eesti statistika aastaraamat. Statistical yearbook of Estonia

Eesti. Arve ja fakte (taskuteatmik)

Eesti Statistika Kvartalikiri. Quarterly Bulletin of Statistics Estonia

MUU INFO

Väliskaubandusstatistika andmeid kahe viimase aasta kohta täpsustatakse kaks korda aastas (avaldatakse märtsis ja oktoobris).

Väliskaubandusstatistika-tellimine

KONTAKTISIK

Evelin Puura

Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond

tel 625 9259

evelin.puura@stat.ee

 

Uuendatud: 10.12.2013