MÕISTED

Teenuste eksport – Eesti residentidelt mitteresidentidele müüdud teenuste maksumus.

Teenuste import – Eesti residentide poolt mitteresidentidelt ostetud teenuste maksumus.

Bilanss – eksport miinus import.

Mitteresidentidele müüdavad ja neilt ostetavad teenused on järgmised:

- töötlemisteenused;

- hooldus- ja remonditeenused;

- veoteenused;

- reisiteenused;

- ehitus;

- kindlustus- ja pensioniteenused;

- finantsteenused;

- intellektuaalomandi kasutamise tasud;

- telekommunikatsiooni-, arvuti- ja infoteenused;

- teadus- ja arendusteenused; ametialase ja juhtimiskonsultatsiooni teenused; tehnilised, kaubandusega seotud ja muud äriteenused;

- isiku-, kultuuri- ja meelelahutusteenused;

- valitsemissektori kaubad ja teenused, mida mujal pole arvestatud.

Resident on

1) Eesti Vabariigi riigiorgan või asutus kõige laiemas tähenduses (seadusandlik, täidesaatev ja kohtuvõim või nende asutus, põhiseaduslik institutsioon), samuti kohalik omavalitsusüksus või selle asutus;

2) välisriigis asuv Eesti diplomaatiline, konsulaar- või muu ametlik esindus, samuti muu välisriigis asuv Eesti asutuse või organisatsiooni esindus, mis ei tegele majandus- ega kommertstegevusega;

3) Eesti Vabariigi seadustega loodud avalik-õiguslik juriidiline isik või selle asutus;

4) Eesti Vabariigis registreeritud eraõiguslik juriidiline isik või selle esindus (sh piiriülese teenuse pakkuja);

5) Eesti Vabariigis registreeritud Euroopa ühingute põhikirjaga loodud äriühing (Societas Europaea, SE), ühistu (Societas Cooperativa Europaea, SCE) või nende esindus;

6) Eesti Vabariigis registreeritud välismaa juriidilise isiku filiaal;

7) Eesti Vabariigis elav Eesti kodanik;

8) Eesti Vabariigis elav välismaalane, kellel on alaline elamisluba või tähtajaline elamisluba vähemalt aastaks;

9) välisriigis õppiv või ravil viibiv punktis 7 või 8 nimetatud isik olenemata õpingute või ravi kestusest;

10) välisriigis viibiv punktis 7 või 8 nimetatud isik, kes on laevameeskonna liige või hooaja- või piiriülene töötaja, olenemata välisriigis viibimise kestusest;

11) välisriigis viibiv immuniteeti ja diplomaatilisi privileege kasutav Eesti Vabariigi diplomaat, sõjaväelane, konsulaar- või muu ametliku esinduse töötaja või tema perekonnaliige.

Mitteresident on iga isik, kes pole hõlmatud residendi mõistega.

Vaata lisaks Välissektori statistika mõisted.

Hõivatud – majandusüksuses töötavad isikud olenemata nende töönädala pikkusest. Hõivatute hulka ei arvestata pikka aega töölt puudujaid (lapsehoolduspuhkusel ja ajateenistuses viibijad jt).

Hõivatute arv määramata – hõivatute arvu ei saa määrata (nt on tegemist koondandmete, pensionifondide, turistide, eraisikute või mitteresidentidega).

Maakond määramata – maakonda ei saa määrata (nt tegemist on koondandmete, pensionifondide, turistide, eraisikute või mitteresidentidega) või puudub info ettevõtte kontaktaadressi kohta.

Majandusüksus – Eesti äriregistrisse kantud ettevõte (äriühing, füüsilisest isikust ettevõtja) või Eestis registreeritud kasumitaotluseta üksus (mittetulundusühing, sihtasutus, riigiasutus, kohaliku omavalitsuse asutus).

Omandi liik — ettevõtjate klassifitseerimise alus, mis lähtub nende kapitaliosalusest (häälteenamuse kuuluvusest) äriühingus.

Omandi liik määramata – omandi liiki ei saa määrata (nt tegemist on koondandmete, pensionifondide, turistide, eraisikute või mitteresidentidega) või puudub info ettevõtte omandi liigi kohta.

Tegevusala määramata – tegevusala ei saa määrata (nt tegemist on koondandmete, pensionifondide, turistide, eraisikute või mitteresidentidega) või puudub info ettevõtte põhitegevusala kohta.

METOODIKA

Teenuste statistika on Statistikaameti andmebaasis avaldatud Eesti Panga kogutud ja töödeldud andmete põhjal. Andmete kogumiseks kasutab Eesti Pank kombineeritud süsteemi (küsitluste, piiriüleste maksete ja administratiivne süsteem). Ettevõtetelt kogutakse teavet kvartali kaupa.

Vaata lisaks Maksebilansi kontode koostamise metoodika ja allikad.

Andmed on esitatud jooksevhindades.

Andmed on ainult Eestis registreeritud majandusüksuste kohta.

VK06: Teenuste väliskaubanduse andmed liigitatakse teenuseid eksportivate ja importivate ettevõtete põhitegevusala järgi.

VK061: Teenuste väliskaubandusstatistika on jagatud haldusüksuse järgi vastavalt teenuseid eksportinud või importinud ettevõtte juriidilisele aadressile. Haldusüksus on määratud juriidilise aadressi järgi ka juhul, kui ettevõte tegutseb mitmes maakonnas või kui tema väliskaubandustegevus ei toimu juriidilisele aadressile vastavas haldusüksuses.

VK062: Andmete avaldamisel Statistikaameti andmebaasis on kasutatud EBOPS 2010 klassifikaatorit. Eesti Panga andmebaasis on teenuste andmete avaldamisel kasutatud Eurostati teenuste aastastatistika detailset kirjete lõiget (baseerub EBOPS 2010-l). Teenuste väliskaubanduse andmed liigitatakse teenuseid eksportivate ja importivate ettevõtete omandi liigi järgi.

VK063: Andmete avaldamisel Statistikaameti andmebaasis on kasutatud EBOPS 2010 klassifikaatorit. Eesti Panga andmebaasis on teenuste andmete avaldamisel kasutatud Eurostati teenuste aastastatistika detailset kirjete lõiget (baseerub EBOPS 2010-l). Teenuste väliskaubanduse andmed liigitatakse teenuseid eksportivate ja importivate majandusüksuste hõivatute arvu järgi.

VK064: Teenuste väliskaubanduse andmed liigitatakse teenuseid eksportivate ja importivate majandusüksuste põhitegevusala ja hõivatute arvu järgi.

KLASSIFIKAATORID

Ettevõtete põhitegevusala klassifitseerimise alus on Eesti majanduse tegevusalade klassifikaator 2008 (EMTAK 2008), mille leiab Statistikaameti veebilehelt www.stat.ee rubriigist „Metaandmed“.

Teenuste klassifitseerimise alus on maksebilansi laiendatud teenuste klassifikaator 2010 (EBOPS 2010), mille leiab Statistikaameti veebilehelt www.stat.ee rubriigist „Metaandmed“. EBOPS 2010 klassifikaatori järgi on teenused liigitatud 12 põhigruppi, mille all võivad omakorda olla alamgrupid.

Haldusüksuste klassifitseerimise alus on Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK), mille leiab Statistikaameti veebilehelt www.stat.ee rubriigist „Metaandmed”.

VEEL TEEMA KOHTA

Statistikaamet ei avalda andmeid enne, kui seda on teinud Eesti Pank (70 päeva pärast aruandeperioodi lõppu). Teenuste väliskaubanduse andmebaasitabelit uuendatakse Statistikaametis üldjuhul igas kvartalis 71 päeva pärast aruandeperioodi lõppu.

Teenuste ekspordi (kreedit) ja impordi (deebet) täpsem statistika teenuseliikide ja riikide kaupa on avaldatud Eesti Panga veebilehel: Kvartali maksebilanss.

MUU INFO

Revideerimispoliitika on kooskõlas Eesti Panga omaga. I ja III kvartali statistika esmaavaldamisel korrigeeritakse eelmise kvartali andmeid. II kvartali esmaavaldamisel (septembris) korrigeeritakse pikka aegrida (kuni viie aasta andmed) ning IV kvartali esmaavaldamisel (märtsis) eelmise aasta andmeid.

Vaata lisaks: Andmete avaldamise ja korrigeerimise põhimõtted.

KONTAKTISIK

Mirgit Silla

Ettevõtlus- ja põllumajandusstatistika osakond

Tel 625 9198

mirgit.silla@stat.ee

Uuendatud: 13.03.2019