MÕISTED

 

Üldkaubandussüsteem (general trade system) — väliskaubanduse arvestuse süsteem, mille puhul peale kaupade, mis ületavad vabaringluse piiri, võetakse arvesse ka kaupade sissevedu välisriikidest tolliladudesse ja taasväljavedu tolliladudest.

Üldimport — normaalimport (kaupade sissevedu Eestisse sisetarbimiseks), ajutine sissevedu töötlemiseks taasväljaveo kohustusega, taassissevedu pärast töötlemist väljas­pool Eestit ja sissevedu tolliladu­desse välisriikidest.

Üldeksport — normaaleksport (Eestis toodetud kaupade ja Eesti juriidilistele isikutele kuuluvate kaupade väljavedu), ajutiselt töötlemiseks sissetoodud kaupade taasväljavedu, taasväljavedu tolliladudest välisriikidesse ja tarned välisriikide vee- ja õhusõidukite varudeks.

Põhikaubandussüsteem (special trade system) — väliskaubanduse arvestuse süsteem, mille puhul võetakse arvesse vabaringluse piiri ületavad kaubad.

Põhiimport normaalimport (kaupade sissevedu Eestisse sisetarbimiseks), ajutine sissevedu töötlemiseks taasväljaveo kohustusega ja taassissevedu pärast töötlemist väljas­pool Eestit (põhiimport ei hõlma kaupade sissevedu välisriikidest tolliladudesse).

Põhieksport normaaleksport (Eestis toodetud kaupade ja Eesti juriidilistele isikutele kuuluvate kaupade väljavedu), ajutiselt töötlemiseks sissetoodud kaupade taasväljavedu ja tarned välisriikide vee- ja õhusõidukite varudeks (põhieksport ei hõlma kaupade taasväljavedu tolliladudest välisriikidesse).

CIF-väärtus — kauba maksumus, mis sisaldab tootmishinda ja neid kulutusi, mis on seotud kauba veo ja kindlustusega importiva maa riigipiirini.

FOB-väärtus — kauba maksumus, mis sisaldab tootmishinda ja neid kulutusi, mis on seotud kauba veoga eksportiva maa riigipiirini.

 

 

 

 

METOODIKA

 

Väliskaubandusstatistika tootmine tugineb tollideklaratsioonide (SAD) andmetele ja nende kaupade puhul, mida tollis ei deklareerita, statistilistele uuringutele.

Väliskaubandusstatistika tootmisel on aluseks statistikaseadus, tolliseadus ning ÜRO ja Euroopa Liidu statis­tikaameti (Eurostat) metoodilised soovitused.

Kaubadeklaratsioonile piiri­punktis märgitud piiriületuse kuupäev tõendab ekspordi või impordi toimumist ja on aluseks andmete võtmiseks selle kuu andmebaasi.

Kauba statistiliseks väärtuseks impordi puhul piiril on ostuhind (CIF‑väärtus), ekspordi puhul müügihind (FOB‑väärtus).

Kaupade klassifitseerimisel on aluseks kaubakoodid Eesti kaupade nomenklatuuri (EKN, kasutusele võetud 1. aprillist 1993) järgi, mida uuendatakse igal aastal 1. jaanuaril. 1999. aastast on EKN-i kaubapositsioon kümnekohaline, varem oli see üheksakohaline.

EKN on riiklik klassifikaator ja põhineb rahvusvahelises kaubanduses kasutataval kaupade kirjeldamise ja kodeerimise harmo­neeritud süsteemil (HS), mis annab kaubakoodi kuus esimest kohta. Kaheksa­kohaline kood (kuus kohta pluss kaks järgmist kohta) vastab Euroopa Majandusühenduse kombineeritud tollitariifide ja statistika nomenk­latuurile. Üheksas ja kümnes koht on kahekohalise EKN-i lisakood, mis tuleneb kaubanduspoliitika või maksustamise nõuetest.

Kaupade nomenklatuur koosneb jaotistest (21 nimetust), gruppidest (97 nimetust), alam­gruppidest ja kaubapositsioonidest.

Mõõtühikud vastavad EKN-is nõutud mõõt­ühikutele.

Ekspordi puhul on partnerriigiks sihtriik, im­pordi puhul aga riik, kus kaup on toodetud (päritolu­riik).

Riikide ja piirkondade määramisel on kasutatud standardit Standard of Country Area Codes (ISO 3166). Loetelusse on võetud kõik iseseisvad riigid ja nende eraldi asetsevad osad, asumaad jms.

Tolliametilt saa­dud andmebaasi korrigeeritakse Statistika­ametis järgmiselt:

lisatakse

¾   elektrienergia eksport (iga kuu),

¾   gaasiimport torujuhtmeid pidi (iga kuu),

¾   kala ja vähilaadsete müük välisvetes ja välisriikide sadamates (iga kuu);

võetakse välja

¾   käibelolevate rahatähtede sisse- ja väljavedu (kaubakood 490700300),

¾   tubakaaktsiisi maksumärgid (kaubakood 490700102),

¾   alkoholiaktsiisi maksumärgid (490700103),

¾   mündikuld (kaubakood 710820),

¾   kaubatarned saatkondadele,

¾   pärast piiri- ja tollikontrolli asuvatele müügipunktidele toimetatavad kaubad (tolli­protseduuri kood 96),

¾   kauba hävitamine tollijärelevalve all (tolliprotseduuri kood 93),

¾   kauba lõplik tollijärelevalve all kasutamine (tolliprotseduuri kood 94),

¾   kuni aastani 1995 alla 300 krooni väärtusega kaubasaadetised ja alates 1995. aastast alla 325-kroonise väärtusega kaubasaadetised,

¾   ekspordiks ja taasväljaveoks ettenähtud kauba paigutamine vabatsooni, kui sihtriigiks on märgitud Eesti (osa tolliprotseduuri kood 78 all deklareeritud kaupadest).

1994. aastast ei arvestata väliskaubandusstatistikas ajutist väljavedu (sissevedu) taassisseveo (taas­väljaveo) kohustusega muutusteta kujul. Kauba ajutise sissetoomise ja ajutise väljaviimise ees­märgiks või objektiks võivad olla:

¾   näitustel, messidel, konverentsidel ja muudel sellistel üritustel eksponeeritavad või demonstreeritavad kaubad;

¾   näituste, messide, konverentside, haridus-, teadus- ja kultuuri- ning teiste ürituste korraldamiseks vajalikud seadmed ja materjalid;

¾   märgistatud kaubanäidised;

¾   ametialane varustus tööülesannete täitmiseks;

¾   kaubaveoks vajalikud konteinerid, kaubaalused või muu teisaldatav taara;

¾   tootmisprotsessis kasutatavad seadmed;

¾   spordivõistluste korraldamiseks ja seal kasutamiseks ettenähtud tarbed ja vahendid;

¾   meditsiini- (sh kirurgi-) ja laborivarustus hädaabi andmiseks;

¾   eriotstarbelised mootorsõidukid, mis on ehitatud või ümber ehitatud mingil kindlal otstarbel kasutamiseks;

¾   füüsilise isiku ainult isiklikuks tarbeks kasutatavad mootorsõidukid;

¾   rendile või üürile (kasutusrendile) antud (võetud) kaubad.

1995. aastast hakkas Tolliamet välisriikide laevade remontimist deklareerima (deklareeritakse laevade täismaksumus nii Eestisse saabumisel kui ka pärast remonti Eestist lahkumisel). Et tegemist on kapitalikaupade remondiga, mis kuulub teenuste alla, siis on need andmed välis­kaubandus­statistikast välja jäetud. Aastast 2001 on välja jäetud ka lennukite remont välismaal.

1999. aastal alustasid Eesti territooriumil tegevust vabatsoonid, millest tingituna lisandus tolliprotseduur kood 78 (ekspordiks ja taas­välja­veoks ettenähtud kauba paigutamine vabatsooni) ja kood 56 (ajutine sissevedu töötlemiseks vabatsoonis).

Ekspordi ja impordi hulgas ei ole välisriikides asuvatele juriidilistele isikutele kuuluvate kaupade vedu ühest välisriigist teise Eesti territooriumi kaudu (nii kauba lähetaja kui ka saaja asuvad väljaspool Eesti piire), nn transiitvedu ja üksikisikutele kuuluvate kaupade sisse- ja väljavedu.

Ekspordi- ja impordi andmete avaldamisel TTK (Toodete ja teenuste klassifikaator) tooteklasside ja SITC (Standardne väliskaubanduse klassifikaator Rev.3) kaubajaotiste järgi on kaubad HS-ist üle viidud vastavatesse klassifikaatoritesse.

 

 

 

 

KLASSIFIKAATORID

 

HARMONEERITUD SÜSTEEM

HS kaubajaotised ja -grupid

 

 

I

Elusloomad; loomsed tooted

 

01

Elusloomad

 

02

Liha ja toidukõlblikud subproduktid

 

03

Kalad ja vähilaadsed, molluskid ja muud veeselgrootud

 

04

Piim ja piimatooted; linnumunad; naturaalne mesi; muud mujal nimetamata loomse päritoluga toidukaubad

 

05

Muud loomsed tooted

II

Taimsed tooted

 

06

Eluspuud ja muud taimed; taimesibulad, -juured jms; lõikelilled ja dekoratiivne taimmaterjal

 

07

Köögivili ning  toiduks kasutatavad juured ja mugulad

 

08

Toiduks  kasutatavad puuviljad, marjad ja pähklid; tsitrusviljade ja melonite koored

 

09

Kohv, tee, mate ja maitseained

 

10

Teravili

 

11

Jahu, tangud ja kruubid; linnased; tärklis; inuliin; nisugluteen

 

12

Õliseemned ja -viljad; muud seemned ja viljad; tööstuses kasutatavad taimed või ravimtaimed; õled, hein, söödakultuurid

 

13

Shellak; kummivaigud, vaigud ja muud taimemahlad ja -ekstraktid

 

14

Taimne punumismaterjal; mujal nimetamata taimsed tooted

III

Loomsed ja taimsed rasvad ning õlid, nende lõhustamissaadused; töödeldud toidurasvad; loomsed ja taimsed vahad

 

15

Loomsed  ja  taimsed rasvad ning õlid, nende lõhustamissaadused; töödeldud toidurasvad; loomsed ja taimsed vahad

IV

Valmistoidukaubad; karastusjoogid; alkohoolsed joogid ja äädikas; tubakas ja tööstuslikud tubaka aseained

 

16

Lihast, kalast, vähilaadsetest, molluskitest ja muudest veeselgrootutest tooted

 

17

Suhkur ja suhkrust kondiitritooted

 

18

Kakao ja kakaotooted

 

19

Linnastest, jahust, tärklisest ja piimast valmistatud  tooted; jahust kondiitritooted

 

20

Köögi- ja puuviljadest, pähklitest ning teistest taimeosadest tooted

 

21

Mitmesugused toidukaubad

 

22

Joogid (veed), alkohol ja äädikas

 

23

Toiduainete tootmise jäägid ja jäätmed; tööstuslikult toodetud loomasöödad

 

24

Tubakas  ja  tööstuslikud tubakaasendajad

V

Mineraalsed tooted

 

25

Sool; väävel; mullad ja  kivimid, lubi ja tsement

 

26

Maagid, räbu ja tuhk

 

27

Mineraalne kütus, mineraalõlid ja nende destilleerimissaadused; bituminoossed mineraalid; mineraalsed vahad

VI

Keemiatööstuse ja sellega seotud tööstusharude tooted

 

28

Anorgaanilised kemikaalid; väärismetallide, haruldaste muldmetallide, radioaktiivsete elementide või isotoopide orgaanilised või anorgaanilised ühendid

 

29

Orgaanilised kemikaalid

 

30

Farmaatsiatooted

 

31

Väetised

 

32

Park- ja värvainete ekstraktid; tanniinid ja nende derivaadid; värvained, pigmendid jms; värvid ja lakid; kitt ja muud mastiksid, tint

 

33

Eeterlikud õlid ja resinoidid; parfümeeria- ja kosmeetikatooted ning hügieenivahendid

 

34

Seep, orgaanilised pindaktiivsed ained, pesuvahendid, määrdeained, tehisvahad ja vahatooted, puhastus- ja poleerimisvahendid, küünlad ja muud analoogsed tooted, voolimispastad, hambaproteeside parafiinid ja hambaravis kasutatavad kipsisegud

 

35

Valkained; modifitseeritud tärklis; liimid; fermendid

 

36

Lõhkeained; pürotehnilised tooted; tuletikud; pürofoorsed sulamid; mõningad kergsüttivad preparaadid

 

37

Foto- ja kinokaubad

 

38

Mitmesugused keemiatooted

VII

Plastid ja plasttooted; kummi ja kummitooted

 

39

Plastid ja plasttooted

 

40

Kummi ja kummitooted

VIII

Toornahad, nahk, karusnahk ja tooted nendest; sadulsepatooted ja rakmed; reisitarbed, käekotid jms tooted; loomasooltest tooted

 

41

Toornahad (v.a karusnahad) ja nahk

 

42

Nahktooted; sadulsepatooted ja rakmed; käekotid, reisitarbed jms tooted; loomasooltest (v.a naturaalsiidikiust) tooted

 

43

Karusnahk ja tehiskarusnahk; tooted nendest

IX

Puit ja puittooted; puidusüsi; kork ja korgist tooted; õlgedest ja muust punumismaterjalist tooted; korv- ja vitspunutised

 

44

Puit ja puittooted; puidusüsi

 

45

Kork ja  tooted sellest

 

46

Õlgedest, espartost ja muust punumismaterjalist tooted; korv- ja vitspunutised

X

Puidust või muust taimsest kiudmaterjalist paberimass; paberi- või papijäätmed; paber ja papp; paberist ja papist tooted

 

47

Puidust või muust taimsest kiudmaterjalist paberimass; paberi- ja papijäätmed

 

48

Paber ja papp; paberimassist, paberist või papist tooted

 

49

Raamatud, ajalehed, pildid jm trükitooted; käsikirjad, masinakirjatekstid ning plaanid (joonised)

XI

Tekstiil ja tekstiiltooted

 

50

Siid

 

51

Lamba- jt loomade vill, jäme loomakarv; hobusejõhvist lõng ja riie

 

52

Puuvill ja puuvilltooted

 

53

Muud taimsed tekstiilkiud; paberlõng ja riie

 

54

Sünteetilised ja tehiskiud

 

55

Keemilised filamentkiud

 

56

Vatt, vilt ja lausriie; erilõngad; nöörid ja köied ning tooted nendest

 

57

Vaibad ja muud tekstiilpõrandakatted

 

58

Kootud erikangad; läbiõmmeldud karuse abil karvastatud kangad; pitsid; gobeläänid; tikandid; viimistlusmaterjal

 

59

Impregneeritud, pealistatud, kaetud või lamineeritud riie; tekstiiltooted tööstuslikuks otstarbeks

 

60

Silmkoe- ja heegeldatud kangad (trikookangad)

 

61

Silmkoelised ja heegeldatud rõivad ning rõivamanused (trikootooted)

 

62

Rõivad ning rõivamanused, v.a silmkoelised ja heegeldatud

 

63

Muud tekstiilist valmistooted; komplektid; kantud rõivad ja kasutatud tekstiiltooted, kaltsud 

XII

Jalatsid, peakatted,  vihma- ja päevavarjud, jalutuskepid, piitsad, ratsapiitsad ja nende osad; töödeldud suled ja sulgedest tooted; tehislilled; juustest tooted

 

64

Jalatsid jms tooted; nende toodete osad

 

65

Peakatted ja nende osad

 

66

Vihmavarjud, päevavarjud, jalutuskepid, piitsad, ratsapiitsad, nende osad

 

67

Töödeldud suled ja udusuled ning tooted nendest; tehislilled; juustest tooted

XIII

Kivist, kipsist, tsemendist, asbestist, vilgukivist jms materjalist tooted; keraamikatooted; klaas ja klaastooted

 

68

Kivist, kipsist, tsemendist, asbestist, vilgukivist jms materjalist tooted

 

69

Keraamikatooted

 

70

Klaas ja klaastooted

XIV

Looduslikud ja kultiveeritud pärlid, vääris- ja poolvääriskivid, väärismetallid, väärismetallidega kaetud metallid ja nendest valmistatud tooted; juveeltoodete imitatsioonid; mündid

 

71

Looduslikud ja  kultiveeritud  pärlid, vääris-  ja poolvääriskivid, väärismetallid, väärismetallidega kaetud metallid ja nendest valmistatud tooted; juveeltoodete imitatsioonid; mündid

XV

Metallid ja metalltooted

 

72

Mustmetallid

 

73

Mustmetalltooted

 

74

Vask ja vasktooted

 

75

Nikkel  ja nikkeltooted

 

76

Alumiinium ja alumiiniumtooted

 

78

Plii  ja pliitooted

 

79

Tsink ja tsinktooted

 

80

Tina ja tinatooted

 

81

Muud värvilised metallid; metallkeraamika; tooted nendest

 

82

Mitteväärismetallist tööriistad, terariistad, lusikad ja kahvlid; nende osad

 

83

Mitmesugused mitteväärismetallist tooted

XVI

Masinad ja mehaanilised seadmed; elektriseadmed; nende osad; helisalvestus- ja ‑taasestusseadmed, videokujutise ja -heli salvestus- ja taasestusseadmed, nende osad ja lisaseadmed

 

84

Tuumareaktorid, katlad, masinad ja mehaanilised seadmed; nende osad

 

85

Elektrimasinad ja -seadmed, nende osad; helisalvestus- ja -taasestusseadmed, videokujutise ja ‑heli salvestus- ja taasestusseadmed; nende osad ja lisaseadmed

XVII

Sõidukid, lennukid,  laevad ja muud  transpordivahendid

 

86

Raudtee- või trammivedurid, -veerem ja nende osad; raudteede või trammiteede seadmed, nende osad; igat liiki mehaanilised (sh elektromehaanilised) signalisatsiooniseadmed

 

87

Maismaatranspordivahendid, v.a raudteeveerem ja trammid; nende osad ja lisaseadmed

 

88

Lennuaparaadid, kosmoselaevad, nende osad

 

89

Laevad, paadid ja ujuvkonstruktsioonid

XVIII

Optilised, foto-, kinematograafia-, mõõte-, kontroll-, täppis-, meditsiini- ja kirurgiainstrumendid ja -aparaadid; kellad ja nende osad; muusikariistad; nende osad ja lisaseadmed

 

90

Optilised, foto-, kinematograafia-, mõõte-, kontroll-, täppis-, meditsiini- või kirurgiainstrumendid ja -aparaadid; nende osad ja lisaseadmed

 

91

Kellad ja nende osad

 

92

Muusikariistad; nende osad ja nendega koos kasutatavad abivahendid

XIX

Relvad ja laskemoon; nende osad ja lisaseadmed

 

93

Relvad ja laskemoon; nende osad ja lisandid

XX

Muud tööstustooted

 

94

Mööbel; madratsid, madratsialused, padjad ja muud täistopitud mööblilisandid; mujal nimetamata lambid ja valgustid; sisevalgustusega sildid, valgustablood jms; kokkupandavad ehitised

 

95

Mängud, mänguasjad, spordivahendid ja -inventar; nende osad

 

96

Mitmesugused tööstustooted

XXI

Kunstiteosed, kollektsiooniobjektid ja antiikesemed

 

97

Kunstiteosed, kollektsiooniobjektid ja antiikesemed

XXII

Laevade varustamine

 

99

Laevade varustamine ja muud määramata kaubad

 

 

 

 

 

VEEL TEEMA KOHTA

 

Eesti piirkondlik statistika. Regional Statistics of Estonia. Aastakogumik

Eesti rahvamajanduse arvepidamine. National Accounts of Estonia. Aastakogumik

Eesti Statistika. Estonian Statistics. Kuukiri

Väliskaubandus. Foreign Trade. Aastakogumik

Väliskaubandus. Foreign Trade. Kvartalibülletään (kuni aastani 2003)

 

 

 

 

MUU INFO

 

Jooksva aasta väliskaubandusstatistika andmeid täpsustatakse igal kuul, eelmiste aastate andmeid kaks korda aastas (avaldatakse aprillis ja detsembris).

Väliskaubandusstatistikat saab tellida siit:

           Väliskaubandusstatistika tellimine.

 

 

 

 

KONTAKTISIK

 

Allan Aron

Väliskaubandusstatistika sektor

Tel 6259 109

allan.aron@stat.ee