MÕISTED

Haridustase – haridustaseme määrab kõrgeim formaalharidussüsteemis (üldhariduskoolis, kutseõppeasutuses või kõrgkoolis) lõpetatud õpe. Lõpetamata jäänud õpingud haridustaset ei tõsta. Välisriigis hariduse omandanute haridustase on määratud samadel alustel kui Eestis omandatud haridustase.

METOODIKA

Rahvastiku hariduse määramiseks loodi andmebaas, kus ühendati vastava aasta seisuga rahvastiku ja kõrgeima hariduse andmed. Kõrgeim haridustase on arvutatud Eesti hariduse infosüsteemi (edaspidi EHIS), elamislubade ja töölubade registri, riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogu, 2011. aasta rahva- ja eluruumide loenduse ning rahvastikuregistri andmetel. Vastavalt allikate prioriteetsusele kõrvutati registrites olev info ja leiti isiku kõrgeim haridustase.

Igale isikule leiti tema kõrgeim üldharidus ja kõrgeim kutse- või kõrgharidus. Seejärel need kaks ühendati ning moodustati hierarhiline tunnus (madalaimast haridustasemest kõrgeimani), millest lähtuvalt määrati isikule tema kõrgeim haridus. Haridustasemeid on kokku 11 ja nad on lisaks jaotatud neljaks suuremaks rühmaks.

Haridustasemete hierarhilises järjestuses on kahel juhul haridustasemed esitatud kahe eraldiseisva kuid võrdse haridusena, mitme sama taseme hariduse olemasolul on märgitud hiljem omandatu: need kaks paari hierarhiliselt võrdset, kuid eraldi väljatoodud haridustaset on järjestatud vastavalt nende ISCED-koodile:

Põhiharidus (ISCED 24) ja Kutseharidus koos põhihariduse omandamisega ja kutseharidus põhihariduse baasil (ISCED 25)

ning

Üldkeskharidus (ISCED 34) ja Kutsekeskharidus (ISCED 35).

HARIDUSTASEMETE LIIGITUS JA VASTAVAD ISCED 2011 KOODID

PÕHIHARIDUS VÕI MADALAM ISCED 0, ISCED 1, ISCED 24, ISCED 25

Hariduseta, alusharidus – isikul võib olla alusharidus või ei ole lõpetanud algharidusele vastavat kooliastet. Vastab ISCED-i koodile 0.

Algharidus, praegune põhikooli 6 klassi – Eestis on esimene omandatav haridustase põhiharidus ja alghariduse kohta lõputunnistust ei väljastata. Alghariduse väljatoomine on vajalik rahvusvahelise võrreldavuse tagamiseks. Selle haridustaseme omandanuks loetakse kokkuleppeliselt isikuid, kes ei ole omandanud põhiharidust, kuid on lõpetanud vähemalt:

- 6 klassi 1990. aastal või hiljem;

- 3 klassi aastatel 1972–1989;

- 4 klassi aastatel 1945–1971;

- 6 klassi aastatel 1930–1944, arvestatakse ka täiskasvanute õhtualgkoole.

Sellesse rühma kuuluvad ka põhihariduseta isikud, kes on omandanud põhihariduse nõudeta kutsehariduse. Vastab ISCED-i koodile 1.

Põhiharidus – isik ei ole lõpetanud keskharidusele vastavat kooliastet, kuid on lõpetanud:

- põhikooli või vähemalt 9 klassi üldhariduskoolis 1990. aastal või hiljem;

- vähemalt 8 klassi üldhariduskoolis aastail 1962–1989;

- mittetäieliku keskkooli või 7 klassi aastani 1961;

- 1940. aastani tegutsenud reaalkooli või progümnaasiumi;

- aastail 1920–1940 kutsekeskkooli;

- on saanud põhihariduse erikoolis.

Vastab ISCED-i koodile 24.

Kutseharidus koos põhihariduse omandamisega ja kutseharidus põhihariduse baasil – isik omandas kutsehariduse, kus koos kutsega omandati ka põhiharidus või õpiti põhiharduse baasil. Õppe käigus ei omandata keskharidust. Vastab ISCED-i koodile 25.

 

KESKHARIDUS VÕI KUTSEHARIDUS KESKHARIDUSE BAASIL ISCED 34, ISCED 35, ISCED 4

Üldkeskharidus – isik on lõpetanud 10-, 11- või 12-klassilise keskkooli või gümnaasiumi. Vastab ISCED-i koodile 34.

Kutsekeskharidus – isik on omandanud kesk- ja kutsehariduse sama õppekava raames. Sellesse rühma kuuluvad ka isikud, kes on omandanud keskerihariduse põhihariduse baasil. Siia ei kuulu need, kes üldhariduskoolis (keskkool, gümnaasium vm) said lisaks keskharidusele dokumendi kutsealase ettevalmistuse kohta. Vastab ISCED-i koodile 35.

Kutseharidus keskhariduse baasil – isik on omandanud kutsehariduse keskhariduse baasil. Siia ei kuulu need, kes omandasid keskerihariduse keskhariduse baasil. Vastab ISCED-i koodile 4.

KÕRGHARIDUS VÕI KESKERIHARIDUS KESKHARIDUSE BAASIL ISCED 5 ,ISCED 6, ISCED 7, ISCED 8

Keskeriharidus keskhariduse baasil – isik on omandanud keskerihariduse keskhariduse baasil. Vastab ISCED-i koodile 5.

Bakalaureus, rakenduskõrgharidus – isik on lõpetanud

- bakalaureuse õppekava kolmeaastase programmi alusel – selle programmi järgi alustati Eestis vastuvõttu 2002. aastal;

- rakenduskõrgharidusõpe – see on kõrghariduse esimese astme õpe, mille kestel üliõpilane omandab kindlal kutsealal töötamiseks või magistriõppes edasiõppimiseks vajaliku pädevuse;

- kutsekõrgharidusõppe (vastuvõtt aastatel 1999 kuni 2002) või diplomiõppe (vastuvõtt aastani 2002) õppekava.

Vastab ISCED-i koodile 6.

Magister – isik on saanud magistrikraadi või magistrikraadiga võrdsustatud kvalifikatsiooni:

- viie- või kuueaastane integreeritud õpe (sh inseneriõppe) – integreeritud õppe vastuvõtt alates 2002. aastast;

- bakalaureuse õppekava nelja-aastase programmi alusel, selle järgi alustati Eestis vastuvõttu 1992. aastal ja vastuvõtt kestis kuni 2001. aastani.

- enne 1992. aastat kehtinud õppekava järgi omandatud kõrgharidus, isik on läbinud instituudi, akadeemia, ülikooli või mõne muu õppeasutuse kõrghariduse taseme õppekava, mis kehtis Eestis enne 1992. aastat. Endise NSV Liidu territooriumil võivad sellised õppekavad kehtida praeguseni.

- internatuuri lõpetanud arst;

- pärast bakalaureuseõpet üheaastase õpetajakoolituse läbinud isik.

Vastab ISCED-i koodile 7.

Doktor – isik on lõpetanud residentuuri või on tal doktorikraad. Doktorikraadile vastavaks loetakse ka NSV Liidu haridussüsteemis omandatud kvalifikatsioon, mida tõendab kandidaadikraadi diplom (Kandidat nauk) või doktorikraadi diplom (Doktor nauk). Nimetatud tasemeid ei ole võimalik saada rahvaülikooli, marksismi-leninismi ülikooli jms lõpetamisel. Vastab ISCED-i koodile 8.

KLASSIFIKAATORID

Hariduse klassifikaator ISCED 2011

ISCED (International Standard of Classifacation of Education) on rahvusvaheline ühtne hariduse liigitus ning haridustasemete ja õppekavade kategoriseerimise standard. Selle eesmärk on teha riikide haridussüsteemid omavahel võrreldavaks. Praegu kasutuses olev versioon on juba kolmas. Järgnevalt on esitatud eelmise versiooni ISCED 97 ja kõige uuema versiooni ISCED 2011 võrdlus.

ISCED 97 ja ISCED 2011 vastavustabel

Eesti haldus- ja asustusjaotuse klassifikaator (EHAK)

EHAK on kättesaadav Statistikaameti veebilehe www.stat.ee/metaandmed rubriigis “Klassifikaatorid”; haldus- ja asustusüksuste muudatuste info on failis Muudatused.pdf.

KONTAKTISIK

Ethel Maasing

Rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakond

Tel 625 9277

ethel.maasing@stat.ee

Uuendatud: 19.11.2020