Abikaasa → Isiku seisund leibkonnas
Ahi- või kaminküte → Kütmisviis (peamine kütmisviis)
Ajateenija
Akadeemiline kõrgharidus → Haridustase
Algharidus → Haridustase
Alghariduseta → Haridustase
Ametiala
Asutuse (institutsiooni) liik
Asutuse ülalpidamisel → Elatusallikas
Asutusleibkond → Leibkond
Doktor (sh varasem teaduste kandidaat) → Haridustase
Eelmine elukoht
Eestist väljarännanud
Elada jäänud aastate arv
Elamiseks kasutatav mitteeluruum (mittetavaeluruum) → Eluruum
Elatusallikas
Elekterküte → Eluruumi tehnovarustatus
Elekterküte → Kütmisviis (peamine kütmisviis)
Elukoht (püsielukoht, alaline elukoht)
Elukoht 2000. aasta rahvaloenduse ajal
Eluruum
Eluruumi asustatus
Eluruumi kasutamise alus
Eluruumi omanik
Eluruumi pind
Eluruumi tehnovarustatus
Emakeel
Ettevõtjatulu, tulu talupidamisest → Elatusallikas
Haridusasutus → Asutuse (institutsiooni) liik
Haridustase
Hoolekandeasutus (asenduskodu, hooldekodu jm) → Asutuse (institutsiooni) liik
Hoone
Hoone ehitusaeg
Hoone liik
Hõivatu (tööga hõivatu)
Isiku seisund leibkonnas
Isoleeritud osa eramust → Eluruum
Kahe põlvkonna leibkond → Põlvkondade arv leibkonnas
Kaugkeskküte → Kütmisviis (peamine kütmisviis)
Keskharidus ja kutse → Haridustase
Keskküte → Eluruumi tehnovarustatus
Keskmine pind elaniku kohta → Eluruumi pind
Keskmine tubade arv elaniku kohta → Tubade arv eluruumis
Kindla aadressita töökoht (mobiilne töökoht) → Töökoha asukoht
Kinnipidamisasutus → Asutuse (institutsiooni) liik
Kodakondsus
Kodune → Majanduslikult mitteaktiivne rahvastik
Kodutu → Leibkond
Korter → Eluruum
Korterelamu → Hoone liik
Korteri(te)ga mitteelamu → Hoone liik
Kuivkäimla → Eluruumi tehnovarustatus
Kutseharidus keskhariduse baasil → Haridustase
Kutseharidus koos keskhariduse omandamisega (sh keskeriharidus) → Haridustase
Kõrgharidus → Haridustase
Köögi/kööginurgata → Eluruumi tehnovarustatus
Kööginurk → Eluruumi tehnovarustatus
Köök → Eluruumi tehnovarustatus
Kütmisviis (peamine kütmisviis)
Kütmisvõimalus puudub → Kütmisviis (peamine kütmisviis)
Laps
Laps → Isiku seisund leibkonnas
Lapsehoolduspuhkusel → Majanduslikult mitteaktiivne rahvastik
Leibkond
Leibkonna suurus
Leibkonna tüüp
Linn
Linnaline asula
Loendusmoment
Lokaalne keskküte → Kütmisviis (peamine kütmisviis)
Maa-asula
Majanduslikult aktiivne rahvastik (tööjõud)
Majanduslikult mitteaktiivne rahvastik (majanduslikult passiivne rahvastik)
Mediaanvanus
Mitmepereleibkond → Leibkonna tüüp
Mitteaktiivse seisund teadmata → Majanduslikult mitteaktiivne rahvastik
Mittepereleibkond → Leibkonna tüüp
Murre
Muu asutus → Asutuse (institutsiooni) liik
Muu elatusallikas → Elatusallikas
Muu hõivatu (muu seisund) → Tööalane seisund
Muu kodune → Majanduslikult mitteaktiivne rahvastik
Muu mitteaktiivne → Majanduslikult mitteaktiivne rahvastik
Muu palgatöötaja → Tööalane seisund
Muu perekonnatuuma mittekuuluv → Isiku seisund leibkonnas
Muu väikeelamu → Hoone liik
Paarismaja (kaksikelamu) → Hoone liik
Paarismajaboks (kaksikelamuboks) → Eluruum
Palgatööjõuta talupidaja → Tööalane seisund
Palgatöötaja → Tööalane seisund
Palgatöötajatega ettevõtja → Tööalane seisund
Palgatöötajateta ettevõtja → Tööalane seisund
Palk, töötasu → Elatusallikas
Pension → Elatusallikas
Pensionär → Majanduslikult mitteaktiivne rahvastik
Perekond (perekonnatuum)
Pesemisvõimalus → Eluruumi tehnovarustatus
Pikaajaline haigus või terviseprobleem
Puuduva põlvkonnaga leibkond
Põhiharidus ja kutse → Haridustase
Põhiharidus või vähem ja kutse → Haridustase
Põhihariduseta kutseharidus → Haridustase
Põhitöökoht
Põlisrahvastik → Põlisus
Põlisus
Põlvkondade arv leibkonnas
Püsielanikega eluruum → Eluruumi asustatus
Püsielaniketa eluruum → Eluruumi asustatus
Püsiva lepinguga palgatöötaja → Tööalane seisund
Rahvastik (alaline rahvastik)
Rahvus
Rakenduskõrgharidus või keskeriharidus pärast keskharidustHaridustase
Ridaelamu → Hoone liik
Ridaelamuboks → Eluruum
Seaduslik perekonnaseis
Sisserände / tagasipöördumise aeg
Sünnikoht
Sünnitatud laste arv
Taasloodud perekond → Perekond (perekonnatuum)
Tavaeluruum → Eluruum
Tavaleibkond → Leibkond
Tegelik perekonnaseis
Tegevusala
Teine elukoht
Teiste isikute ülalpidamisel → Elatusallikas
Tervena elada jäänud aastate arv
Tervisest tingitud igapäevategevuse piiratus
Tervishoiuasutus → Asutuse (institutsiooni) liik
Toetus, stipendium, hüvitis → Elatusallikas
Tiheasustusega paikkond
Tubade arv eluruumis
Tööalane seisund
Töökoha asukoht
Töönädala pikkus
Töötu
Usk (religioon)
Usuasutus → Asutuse (institutsiooni) liik
Vabaabielu
Vabaabielupartner → Isiku seisund leibkonnas
Vabakutseline → Tööalane seisund
Vanus
Vanus esimese lapse sünnil
Veeklosett → Eluruumi tehnovarustatus
Veevärk → Eluruumi tehnovarustatus
Võõrkeelte oskus
Vähemalt kolme põlvkonna leibkond → Põlvkondade arv leibkonnas
Välispäritolu rahvastik → Põlisus
Välispäritolu rahvastiku esimene põlvkond → Põlisus
Välispäritolu rahvastiku kolmas põlvkond → Põlisus
Välispäritolu rahvastiku teine põlvkond → Põlisus
Välisrändes osalenud rahvastik
Õppeasutuse asukoht
Õppija
Ühe põlvkonna leibkond → Põlvkondade arv leibkonnas
Ühepereelamu (eramu) → Eluruum
Ühepereelamu (eramu) → Hoone liik
Ühepereleibkond → Leibkonna tüüp
Ühiselamutuba või muu majutusruum → Eluruum
Üksik → Isiku seisund leibkonnas
Üksikettevõtja → Tööalane seisund
Üksikvanem → Isiku seisund leibkonnas
Üldkeskharidus → Haridustase
Üldkeskharidus → Haridustase
Üldpõhiharidus või vähem → Haridustase
Üldpõhiharidus → Haridustase
(Üli)õpilane → Majanduslikult mitteaktiivne rahvastik