MÕISTED

Elukoht – indiviidi ütlus- või registripõhine elukoht (olenevalt uuringu metoodikast).

Vanus – eluaastate arv täisaastates vaadeldud ajahetkel, s.t vanus viimasel sünnipäeval.

METOODIKA

Rahvastikuprognooside aluseks on 2012. aasta alguse vanusjaotused.

Elutabelite näitajate arvutamisel arvestati Eesti elutabelite viimase 20 aasta trende, sünnivanuskordajate arvutamisel arvestati sündimuskõverate muutumist lähtuvalt viimase 20 aasta trendist.

1. variandi eeldused:

- summaarne sündimuskordaja tõuseb pidevalt ja jõuab 2040. aastaks 1,8 lapseni naise kohta;

- suremus vanusrühmades väheneb;

- oodatav eluiga sünnimomendil pikeneb 2040. aastaks naistel 83,7 ja meestel 78,2 aastani;

- rändesaldo jätkab viimase 12 aasta registreeritud ja registreerimata välisrände trende ja väheneb mõnevõrra perioodi jooksul.

1. variandi järgi on koostatud ka piirkondlikud prognoosid, kus siserändes on kasutatud 2011. aasta rahvaloenduse andmetele tuginedes viimase kahe aasta rändesuundumusi, mille silumisel on arvestatud Eesti viimase kümnendi trende. Piirkondlikud prognoosid on koostatud kõigi maakondade (15) ja 01.01.2012 seisuga vähemalt 10 000 elanikuga linnade kohta (14).

2. variandi eeldused:

- summaarne sündimuskordaja tõuseb pidevalt ja jõuab 2040. aastaks 1,8 lapseni naise kohta;

- suremus väheneb;

- oodatav eluiga sünnimomendil pikeneb 2040. aastaks naistel 83,7 ja meestel 78,2 aastani;

- rändekordaja on kuni 2015. aastani sama nagu 1. variandil, aastatel 2016–2020 poole väiksem ja alates 2021. aastast on sisse- ja väljaränne tasakaalus.

2. variandi järgi ei ole koostatud piirkondlikke prognoose.

KONTAKTISIK

Alis Tammur

Rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakond

Tel 625 8481

alis.tammur@stat.ee

Uuendatud: 9.09.2016