MÕISTED

Oodatav eluiga – keskmiselt elada jäävate aastate arv mingis vanuses, kui suremus ei muutuks. Esimesel eluaastal – oodatav eluiga sünnihetkel.

Rändesaldo – aasta jooksul sisse- ja väljarännanute arvu vahe. Positiivne rändesaldo näitab sisserände, negatiivne väljarände ülekaalu.

Summaarne sündimuskordaja – keskmine elussündinud laste arv naise kohta tema elu jooksul, kui kehtiksid kindla aasta sündimuse vanuskordajad. Arvutatakse vaadeldud ajavahemiku sündimuse vanuskordajate alusel.

Vanus – eluaastate arv täisaastates vaadeldud ajahetkel, s.t vanus viimasel sünnipäeval.

METOODIKA

Prognoosi koostamisel on kasutatud tarkvarapaket Spectrum.

Rahvastikuprognoos põhineb 2009. aasta sündimus- ja suremuskordajail ning 2010. aasta alguse vanusjaotusel. 2010. aasta rahvaarv põhineb 2000. aasta rahva ja eluruumide loenduse andmetel, mida on täiendatud igal aastal registreeritud sündide, surmade ja rände andmetega.

2000. aasta rahvaloendus hõlmas:

- loendusmomendil Eesti Vabariigis viibivaid isikuid, v.a välisriikide diplomaatilist personali ja nende leibkonnaliikmeid ning välisriikide sõjaväe tegevteenistuses olevaid isikuid;

- isikuid, kelle püsielukoht oli Eesti Vabariigis, kuid kes viibisid ajutiselt (kõige rohkem aasta) välisriigis;

- Eesti Vabariigi diplomaatiliste ja konsulaaresinduste diplomaatilist personali ja nende leibkonnaliikmeid, kes viibisid loendusmomendil välisriigis.

Loendati alalisi elanikke, kelle püsielukoht oli Eestis, olenemata sellest, kas nad viibisid loendusmomendil püsielukohas või mitte.

Keskmise eluea ja summaarse sündimuskordaja tõusu aluseks on võetud Eurostati näitajad Eesti kohta ja Rootsi näitajad. Rände puhul on eeldatud, et see on Tallinnas kogu perioodi jooksul negatiivne, seda peamiselt jätkuva eeslinnastumise tõttu.

Prognoos on koostatud eeldusel, et olukord Eestis ja maailmas jääb suhteliselt stabiilseks.

Eeldused

- Summaarne sündimuskordaja on viimastel aastatel Tallinnas olnud keskmiselt 1,58. Eeldame, et see tõuseb perioodi jooksul pidevalt, kuid napilt ja jõuab 2050. aastaks 1,65 lapseni naise kohta.

- Oodatav eluiga sünnimomendil on naistel 2009. aastal 79,9 ja meestel 70,2 ning pikeneb 2050. aastaks naistel 86,7 ja meestel 80,8 aastani.

- Kogu perioodi kohta on eeldatud, et aastas rändab välja 500 inimest rohkem kui sisse.

KONTAKTISIK

Alis Tammur

Rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakond

Tel 625 8481

alis.tammur@stat.ee

Uuendatud: 16.04.2014