MÕISTED

Elukoht – indiviidi ütlus- või registripõhine elukoht (sõltuvalt uuringu metoodikast).

Vanus – eluaastate arv täisaastates vaadeldud ajahetkel, s.t vanus viimasel sünnipäeval.

METOODIKA

Rahvastikuprognooside aluseks on 2005. aasta sündimus- ja suremuskordajad ning 2006. aasta alguse vanusjaotused. 2006. aasta rahvaarvu aluseks on 2000. aasta rahva ja eluruumide loendus, mida on täiendatud igal aastal registreeritud sündide ja surmade andmetega.

2000. aasta rahvaloendus hõlmas:

- loendusmomendil Eesti Vabariigis viibivaid isikuid, välja arvatud välisriikide diplomaatilist personali ja nende leibkonna liikmeid ning välisriikide sõjaväe tegevteenistuses olevaid isikuid;

- isikuid, kelle püsielukoht oli Eesti Vabariigis, kuid kes viibisid ajutiselt, kõige rohkem aasta, välisriigis;

- Eesti Vabariigi diplomaatiliste ja konsulaaresinduste diplomaatilist personali ja nende leibkonna liikmeid, kes viibisid loendusmomendil välisriigis.

Loendati alalisi elanikke, kelle püsielukoht oli Eestis, olenemata sellest, kas nad viibisid loendusmomendil püsielukohas või mitte.

Elutabelite näitajate arvutamisel kasutati põhiliselt Rootsi elutabelite näitajaid, sünnivanuskordajate arvutamisel järgiti peamiselt Prantsusmaa vanusekõverat.

1. variandi eeldused:

- summaarne sündimuskordaja tõuseb pidevalt ja jõuab 2047. aastaks kahe lapseni naise kohta;

- suremus väheneb;

- oodatav eluiga sünnimomendil pikeneb 2050. aastaks naistel 80,44 ja meestel 78,36 aastani;

- rännet ei toimu või sisseränne tasakaalustab väljarände.

2. variandi eeldused:

- summaarne sündimuskordaja tõuseb pidevalt ja jõuab 2047. aastaks kahe lapseni naise kohta;

- suremus väheneb;

- oodatav eluiga sünnimomendil pikeneb 2050. aastaks naistel 80,44 ja meestel 78,36 aastani;

- rändesaldo on negatiivne kuni 2013. aastani ja muutub siis positiivseks. 2016. aastal on rändesaldo veidi üle 3000, hakkab seejärel aeglaselt vähenema ning alates 2026. aastast on sisse- ja väljaränne tasakaalus.

Tabeli RV09 1. variandile vastab väljaandes „Rahvastik. 2005–2006. Population” avaldatud rahvastikuprognoosi 2. variant ja tabeli 2. variandile variant 2a.

VEEL TEEMA KOHTA

Rahvastik. 2005–2006. Population.

KONTAKTISIK

Alis Tammur

Rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakond

Tel 625 8481

alis.tammur@stat.ee

Uuendatud: 16.04.2014