MÕISTED

Agregaatasendusmäär – 65–74-aastaste pensionäride individuaalse aasta mediaanpensioni ja 50–59-aastaste töötavate inimeste individuaalse aasta töötasu mediaani jagatis.

Ekvivalentsissetulek – leibkonna sissetulek, mis on jagatud leibkonnaliikmete tarbimiskaalude summaga.

Kvintiilide suhte kordaja – kõrgeimasse kvintiili kuuluvate isikute summaarse aasta ekvivalentnetosissetuleku ja madalaimasse kvintiili kuuluvate isikute summaarse aasta ekvivalentnetosissetuleku jagatis.

Kõrgeim kvintiil – viiendik kõrgeimat ekvivalentsissetulekut saav elanikkonna osa.

Leibkond – ühises põhieluruumis (ühisel aadressil) elavate isikute rühm, kes kasutab ühiseid raha- ja/või toiduressursse ja kelle liikmed ka ise tunnistavad end ühes leibkonnas olevaks. Leibkonna võib moodustada ka üksi elav isik.

Madalaim kvintiil – viiendik madalaimat ekvivalentsissetulekut saav elanikkonna osa.

Netosissetulek – palgatöö eest ja individuaalsest töisest tegevusest saadud sissetuleku, omanditulu, sotsiaalsete siirete, teistelt leibkondadelt saadud regulaarsete rahaliste maksete ja enammakstud tulumaksu tagastuse summa, kust on maha arvatud leibkonna regulaarsed teistele leibkondadele tehtud rahalised maksed, varalt tasutud maksud ja tulumaksu juurdemaksed.

Peamine sotsiaalmajanduslik seisund – sotsiaalmajanduslik seisund, mis iseloomustas isikut aastas enam kui kuuel kuul.

Suhtelise vaesuse määr – isikute osatähtsus, kelle ekvivalentnetosissetulek on suhtelise vaesuse piirist madalam.

Suhtelise vaesuse piir – 60% leibkonnaliikmete aasta ekvivalentnetosissetuleku mediaanist.

Suhtelise vaesuse süvik – suhtelises vaesuses olevate isikute mediaansissetuleku kaugus vaesuse piirist protsentides.

Tarbimiskaal – leibkonnaliikmele sõltuvalt tema vanusest määratud kaal, mis võtab arvesse leibkonna ühist tarbimist.

Üksik 65-aastane ja vanem – üheliikmeline leibkond, mille liige on vähemalt 65-aastane.

Üksik alla 65-aastane – üheliikmeline leibkond, mille liige on alla 65-aastane.

METOODIKA

Pensioniindikaatorid on Euroopa Liidus kokkulepitud ühised näitajad, mis võimaldavad hinnata liikmesriikide pensionisüsteemide jätkusuutlikkust ja piisavust. Pensioniskeemide eesmärk on tagada kõigile pensionäridele korralik elustandard vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks vanaduses, säilitades seejuures põlvkondadevahelise ja -sisese solidaarsuse.

Vaesuse ja ebavõrdsuse näitajate puhul tuleb arvestada, et 2000.–2003. ja 2004. aasta ning järgnevate aastate indikaatorid pole omavahel täiesti võrreldavad. Kui 2000.–2003. aasta näitajad on leitud Leibkonna eelarve-uuringu (LEU) baasil, siis alates 2004. aastast on kasutatud Eesti sotsiaaluuringu (ESU) andmeid. Alates 2012. aastast on vanemaealiste vaesuse ja ebavõrdsuse näitajate aluseks olev netosissetulek lisaks Eesti Sotsiaaluuringule osaliselt saadud registriandmetest (Maksu- ja Tolliamet, Töötukassa, Haigekassa, Sotsiaalkindlustusamet). Sotsiaaluuringut viiakse sama metoodika alusel läbi kõigis Euroopa Liidu riikides eesmärgiga koguda võrreldavaid andmeid Euroopa Liidu riikide sissetuleku ja elamistingimuste kohta. Sellega kaasneva suurema rahvusvahelise võrreldavusega väheneb aga kahjuks ajutiselt siseriiklik võrreldavus. Kahe andmeallika, ESU ja LEU vahel on olulisi metoodilisi erinevusi, mistõttu võib 2004. aasta indikaatorites võrreldes 2003. aastaga esineda mõningaid muutusi. 2004.–2011. aasta andmete võrdlemisel hilisematega tuleb arvestada andmeallikate muutusega 2012. aastal, kui sissetuleku andmed on saadud osaliselt registritest. Statistikakasutajal on siinjuures oluline meeles pidada, et sellisel juhul on tegemist metoodilistest põhjustest tingitud katkestustega ning mitte järskude muutustega ühiskondlikes protsessides endis.

VEEL TEEMA KOHTA

Sotsiaaltrendid. 5. Social Trends

http://www.stat.ee/38017

 

Joint Report on Pensions

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/occasional_paper/2010/pdf/ocp71_en.pdf

MUU INFO

Eurostati avalikus andmebaasis on pensioni indikaatorid avaldatud ühe võrra suurema aastaarvu all kui siin, kuna Eurostat lähtub uuringuaastast ja Statistikaamet sissetuleku-aastast.

KONTAKTISIK

Anu Õmblus

Sotsiaalstatistika ja analüüsi osakond

Tel 625 8482

anu.omblus@stat.ee

Uuendatud: 06.03.2018