MÕISTED

Keskmine piletihind – piletitulu jagatud müüdud piletite arvuga.

Kultuuriüritus (andmed avaldatud aastate 1995‒2003 kohta) – muu teatri korraldatud üritus peale lavastuste, näiteks ball, kontsert, luuleõhtu jne. Arvestatud on üritusi, millele müüdi pileteid.

Külalisetendus – väljaspool lavastuse statsionaari (tavapärast mängupaika) antud etendus.

Loominguline töötaja (andmed avaldatud aastate 2000‒2004 kohta) – näitleja, laulja, tantsija, muusik, lavastaja, kunstnik, muusikaala juhataja, liikumisala juhataja, kunstiline juht jne.

Muu lavastus – nt tsirkuselavastus, mis kasutab akrobaatika, pantomiimi ja klounaadi võtteid, samuti lavastus, mida ei saa liigitada üheselt ühegi muu liigi alla.

Riigi- ja linnateatrid – 2018. aastal:Rahvusooper Estonia, Kuressaare Linnateater, Tallinna Linnateater, Eesti Draamateater, Endla Teater, Teater NO99 (endine Vanalinnastuudio), NUKU teater, Rakvere Teater, Ugala Teater, Vanemuine, Vene Teater. .

Teatriskäike 1000 elaniku kohta – külastuste koguarv jagatud rahvaarvuga ja korrutatud tuhandega.

Tööjõukulud – kõigi töötajate (ka ajutiselt töötavate) palgakulu (töötajatele arvestatud põhipalk, lisatasud, puhkusetoetused, tagatised ja hüvitised, mida makstakse palgaseaduses ettenähtud juhtudel, muud töövõtjaga seotud kulud, mida käsitletakse võrdselt palgakuluga) koos seaduse järgi arvestatud sotsiaalmaksudega.

Töötajad (andmed avaldatud aastate 2000‒2006 kohta) – koosseisulised (töölepinguga) töötajad.

Uuslavastus – lavastus, mille esietendus toimus aruandeperioodi jooksul.

Väiketeater (andmed avaldatud aastate 1995‒2004 kohta)– statsionaari omav erateater.

METOODIKA

Andmed põhinevad riiklikul statistilisel vaatlusel “Teater”. Teatrid esitavad kord aastas andmeid lavastuste ja etenduste arvu, külastatavuse, tulude ja kulude kohta.

Kuni 2004. aastani kogus andmeid Statistikaamet ja vaatlus hõlmas kutselisi oma statsionaariga teatreid (lisaks riigi- ja linnateatritele ka statsionaariga erateatrid, nt Von Krahli Teater ja VAT Teater). Alates 2004. aastast kogub teatristatistikat Eesti Teatri Agentuur, hõlmates nii (kuni 2006. aastani) kõiki riigieelarvest tegevustoetust saavaid teatreid (peale eespool toodu veel nt R.A.A.A.M, Vana Baskini Teater) kui ka (2007. aastast) kõiki riikliku tegevustoetuseta erateatreid. Muutused aegreas võivad olla põhjustatud Statistikaameti ja Eesti Teatri Agentuuri kasutatud definitsioonide ja metoodika erinevustest.

Näitajate arvutamisel on kasutatud aastakeskmist rahvaarvu.

VEEL TEEMA KOHTA

Eesti statistika aastaraamat. Statistical Yearbook of Estonia

MUU INFO

Põhjalikum info on Eesti Teatri Agentuuri andmebaasis statistika.teater.ee või väljaannetes „Eesti teatristatistika“ ja „Teatrielu”..

KONTAKTISIK

Riina Leinbock
Rahvastiku- ja sotsiaalstatistika osakond
Tel 625 9367
riina.leinbock@stat.ee

Uuendatud: 11.10.2019