Hariduse üldandmete tabelite koodide ja nimede muudatused

Tabeli vana kood

Tabeli vana nimetus

Tabeli uus kood

Tabeli uus nimetus

HT05

Õppijad haridusastme järgi

HTG03

Õppijad tasemehariduses haridusliigi ja -astme järgi

HT06

Õppijaid 10 000 elaniku kohta haridusastme järgi

HTG05

Õppijaid tasemehariduses 10 000 elaniku kohta

HT07

Naisõppurid haridusastme järgi

HTG07

Naisõppurid tasemehariduses haridusliigi ja -astme järgi

HT08

Hariduse omandanud haridusastme ja õppevormi järgi

HTG09

Hariduse omandanud haridustaseme järgi

HT10

Haridusasutustes õppijate vanusejärgne määr soo järgi

HTG11

Tasemehariduses õppijate vanuseline määr soo järgi

HT11

Oodatav õpiaeg soo ja vanuserühma järgi

HTG13

Oodatav õpiaeg soo ja vanuserühma järgi

HT72

Eraõppeasutuste kulutused haridusliigi ja finantseerimisallika järgi

HTG15

Eraõppeasutuste hariduskulutused haridusliigi ja finantseerimisallika järgi